Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Aktualności
Promocja nr 4 (26) 2016 oraz ksi±¿ki Jerzego Kosacza

Zapraszamy na spotkanie  promocyjne numeru  4 (26) 2016 kwartalnika "Prowincja" oraz ksi±¿eczki Jerzego Kosacza pt. "Epizod zawny ¿yciem", wydanej jako tom 4 Biblioteki Kwartalnika "Prowincja". Najbli¿sze spotkania odbêd± siê w Sztumie i Kwidzynie:

- w Sztumie - w sobotê 17 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury.

- w Kwidzynie - w niedzielê 18 grudnia 2016 r. o godz.16.00 w  sali kwidzyñskiego Muzeum. 

     Jerzy Kosacz urodzi³ siê w 1942 roku w Buds³awiu (obecnie Litwa). Zmar³ w 2015 roku w Sadlinkach. Ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski na Wydziale nauk Politycznych w 1971 roku. W marcu 1968 roku, bra³ udzia³ w antyrz±dowych wiecach studenckich. By³ robotnikiem w Stoczni Gdañskiej, bibliotekarzem w Kwidzynie, nauczycielem akademickim w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku, a w latach 1976-1981 kierownikiem Biblioteki Miejskiej w Kwidzynie. Tam za³o¿y³ "Solidarno¶æ" w 1980 roku, a nastêpnie zosta³ szefem MKZ NSZZ "Solidarno¶æ" w Kwidzynie. W stanie wojennym internowany i zwolniony z pracy. Prowadzi³ w³asny zak³ad stolarski w Bia³kach k. Kwidzyna, wspó³organizowa³ dzia³alno¶æ Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze ¶w. Jana w Kwidzynie, by³ te¿ szefem podziemnej „Solidarno¶ci” w Kwidzynie i cz³onkiem podziemnych w³adz "Solidarno¶ci" regionu elbl±skiego. Odznaczony Krzy¿em Semper Fidelis, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i po¶miertnie Krzy¿em Wolno¶ci i Solidarno¶ci. Poeta, pisarz, malarz, pasjonat lokalnej historii. Od 2011 roku wspó³pracowa³ z kwartalnikiem „Prowincja".

        Ksi±¿ka zosta³a wydana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, które jest wydawc± kwartalnika "Prowincja". Wspó³organizatorem promocji ksi±¿ki jest Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie oraz Muzeum w Kwidzynie.

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy - Redakcja                                                        Nasi przyjaciele