Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Aktualności
"¯u³awy w Gdañsku" - niedziela 13 marca 2016 r. g. 12.00

Co kojarzy nam siê z ¯u³awami? Wiatraki? Kana³y? Menonici? Dobre tropy, ale ta kraina to o wiele wiêcej, o czym przekonuj± „¯u³awy w Gdañsku”. Pod t± nazw± kryje siê spotkanie z regionem, który przez wieki stanowi³ tygiel kulturowy zgodnie tworzony przez Polaków, Niemców, ¯ydów, Kaszubów i Holendrów. Wprawdzie dzi¶ wielokulturowe ¯u³awy odesz³y do przesz³o¶ci, ale pozostaj± nam dostêpne dziêki ¼ród³om: zdjêciom, wspomnieniom, literaturze, a tak¿e...regionalnym przysmakom. Zapraszamy wiêc w podró¿ do dawnej „krainy wiatraków” – w niedzielê 13 marca w Muzeum Poczty Polskiej w Gdañsku od godziny 12.00. Ka¿dy znajdzie co¶ ¿u³awskiego dla cia³a i dla ducha!

Czym jest Machandel?

Gdzie latem 1856 roku podró¿owa³ Ludwig Passarge?

Co radzi serowar ¿u³awski?   

Gdzie znale¼æ cieñ w domach podcieniowych?

Odpowied¼ na te i inne pytania znajdziemy, gdy ¯u³awy znajd± siê w Gdañsku!

W programie:

¯u³awska historia -  prezentacja najnowszych wydawnictw po¶wiêconych historii regionu

¯u³awy w literaturze- poezja, proza, dzienniki i kwartalniki ¿u³awskie

¯u³awy "od kuchni"- opowie¶æ o ¿u³awskich smakach po³±czona z degustacj±

¯u³awskie pejza¿e- przewodniki, trasy zwiedzania i ¿u³awskie atrakcje turystyczne

Kwartalnik "Prowincja", czyli bogactwo na depresji [ godz. 15.10 - Leszek Sarnowski - red. nacz.]

Spotkanie bêdzie okazj± do rozmów z autorami i prelegentami, do degustacji ¿u³awskich przysmaków oraz mo¿liwo¶ci± nabycia najnowszych wydawnictw ¿u³awskich w cenach promocyjnych.

zob. wiêcej -  www.wydawnictwooskar.plNasi przyjaciele