Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Andrzej Mestwin Fac

Andrzej Mestwin Fac - ur. 1969 r. poeta, bibliotekarz, animator kultury, krytyk literacki, wydawca. Studiowa³ polonistykê i filozofiê. Debiutowa³ w 1990 na ³amach Gwiazdy Morza. Publikowa³, m.in. w Tytule, Pomeranii, Tyglu Kultury, Blizie i Autografie. Opublikowa³ zbiory poezji: Byæ mo¿e Co¶ innego (2011), Rodzaj Mêski Dokonany (2015) oraz poemat Elegie Gdañskie (2011). Laureat wielu konkursów poetyckich. Pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdañsku. Wspó³za³o¿yciel Oficyny Wydawniczej Tysi±clecia.
Publikacje w:
0Prowincja nr (28) 2/2017Nasi przyjaciele