Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Arkadiusz We³niak

Arkadiusz We³niak - kierownik Oddzia³u Ewidencji i Opracowania Archiwum Pañstwowego w Elbl±gu z siedzib± w Malborku, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañskiego. Zainteresowania naukowe koncentruj± siê wokó³ zagadnieñ demograficznych i spo³ecznych na ziemiach zachodnich i pó³nocnych bezpo¶rednio po wojnie, ze szczególnym uwzglêdnieniem Elbl±ga. Autor inwentarzy archiwalnych urzêdów administracji pruskiej i niemieckiej, dwóch szerszych opracowañ z zakresu archiwoznawstwa oraz kilkunastu artyku³ów publikowanych m.in. na ³amach "Rocznika Elbl±skiego", "Archiwisty Polskiego", "Archeionu", "Altpreussische Geschlechterkunde".

Publikacje w:
0Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele