Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Gra¿yna Nawrolska

Gra¿yna Nawrolska - ur. w Chodzie¿y. Absolwentka archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1977-1980 prace archeologiczno-architektoniczne w Zamo¶ciu. Od l980 do 2010 roku badania archeologiczne na Starym Mie¶cie w Elbl±gu (do 1994 r. razem z mê¿em). Do 2000 r. w Pracowni Konserwacji Zabytków, potem w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elbl±gu. Autorka kilkudziesiêciu publikacji naukowych w Polsce i Belgii, Irlandii, Szwajcarii, Niemczech. Autorka referatów wyg³aszanych w Polsce i zagranic±. Redaktorka i wspó³redaktorka deóch ksi±¿ek. Jedna z nich „Archaeologia et Historia Urbana” otrzyma³a nagrodê „Sybilla 2004”. W 2010 r. obrona doktoratu na Uniwersytecie we Wroc³awiu pt. „Pocz±tki Elbl±ga w ¶wietle ¼róde³ archeologicznych”. Mieszka w Elbl±gu.

Publikacje w:
0Prowincja nr (3) 1/2011
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017
Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele