Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Jacek Albrecht

Jacek Albrecht - ur. w 1951 r. w £odzi. Od 1952 z przerw± 15 lat mieszkaniec Malborka. Konserwator zabytków architektury i artysta plastyk, autor ksi±¿ki popularno-naukowej „Tajemnice Malborka” i szeregu artyku³ów o tematyce konserwatorskiej, wspó³w³a¶ciciel firmy „Kopia³”. Absolwent Wydzia³u Budownictwa Politechniki Koszaliñskiej, Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej i Wydzia³u Edukacji Artystycznej ASP w Gdañsku. W 1989 przewodnicz±cy Komitetu Obywatelskiego w Malborku oraz Klubu Obywatelskiego. Inicjator powo³ania pierwszej niezale¿nej gazety malborskiej „Nowiny Malborka”. Autor kilkunastu wystaw plastycznych w ró¿nych miastach Polski. Uprawia malarstwo, grafikê i grafikê komputerow±. Ulubion± tematyk± prac jest portret psychologiczny.

Publikacje w:
Prowincja nr (2) 2/2010
Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr (5) 3/2011
Prowincja nr ((7)) 1/2012
Prowincja nr (8) 2/2012
Prowincja nr (10) 4/2012
Prowincja nr (14) 4/2014
Prowincja nr (18) 4/2014
Prowincja nr (28) 2/2017
Prowincja nr (29) 3/2017Nasi przyjaciele