Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Jerzy Bander

Jerzy Bander – ocalony z Holocaustu, syn ma³¿eñstwa ¯ydów: Rozalii i Ludwika Banderów. Urodzi³ siê w sierpniu 1942 r. w wiêzieniu Gestapo w Samborze k. Lwowa w czasie pierwszej du¿ej akcji, w której wywieziono do Be³¿ca i zamordowano ok. 4 tys. ¯ydów. Z najbli¿szej rodziny prze¿y³ tylko ojciec, ukrywaj±c siê na terenie Sambora i Lwowa, gdzie z³apany uciek³ z ciê¿arówki wioz±cej go wraz z innymi ¯ydami na rozstrzelanie. Matkê niemieccy oprawcy zamordowali we Lwowie. Jerzy wyniesiony z wiêzienia, przebywa³ w getcie w Samborze, a potem znajoma ojca, Polka Maria Wachu³ka, ukry³a go w sierociñcu. W kwietniu 1945 r. wraz z ojcem by³ repatriowany do Polski. W 1965 r. ukoñczy³ studia wy¿sze na Wydziale Elektrycznym i Automatyki Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach. Kilka lat po studiach zamieszka³ w Kêtach niedaleko O¶wiêcimia. By³ aktywnym cz³onkiem pierwszej „Solidarno¶ci”. Od 1989 r. dzia³a w organizacjach ¿ydowskich: Stowarzyszeniu Dzieci Holocaustu i Stowarzyszeniu ¯ydów Kombatantów. Od grudnia 2005 r. do czerwca 2009 r. przebywa³ na emigracji w Izraelu. Jest autorem zbioru wierszy pt. "Kadisz jatom" oraz zbioru opowiadañ pt. "My ocaleni". Obie ksi±¿ki wydano w 2011 r. Mieszka w Sztutowie.

Publikacje w:
0Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (12) 4/2014Nasi przyjaciele