Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Jerzy Kosacz

Jerzy Kosacz – ur. w 1942 r. w Buds³awiu (obecnie Bia³oru¶). Absolwent Wydzia³u Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa³ jako robotnik w Stoczni Gdañskiej, bibliotekarz w Kwidzynie, nauczyciel akademicki w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku, kierownik Biblioteki w Kwidzynie. Od 1980 przewodnicz±cy MKZ "Solidarno¶æ" w Kwidzynie, wspó³za³o¿yciel i redaktor „Biuletynu Zwi±zkowego MKZ NSZZ «Solidarno¶æ» w Kwidzynie” i „Poradnika Prawnego MKZ NSZZ «Solidarno¶æ» w Kwidzynie”. 12 XII 1981 zatrzymany, internowany w I³awie, zwolniony 18 I 1982, nastêpnie zwolniony z pracy. W latach 1982-1990 prowadzi³ w³asny zak³ad stolarski w Bia³kach k. Kwidzyna. Wspó³organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze ¶w. Jana w Kwidzynie, m.in. pomocy dla represjonowanych. W latach 1984-1985 przewodnicz±cy podziemnej MKK „S” w Kwidzynie, 1985-1989 cz³onek TZR „S” w Elbl±gu; 15 XII 1985 aresztowany, osadzony w wiêzieniu w Kwidzynie i Elbl±gu, zwolniony 28 III 1986. 1991-2001 kierownik wydz. w Urzêdzie Wojewódzkim w Elbl±gu; cz³onek KZ „S” przy Urzêdzie. Od 2001 na emeryturze. Odznaczony Krzy¿em Semper Fidelis (2003), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Zajmuj± go ma³e formy literackie, publicystyka historyczna i grafika. Pisuje felietony w internecie. Mieszka w Sadlinkach.

Publikacje w:
0Prowincja nr (5) 3/2011
Prowincja nr (6) 4/2011
Prowincja nr ((7)) 1/2012
Prowincja nr (8) 2/2012
Prowincja nr (10) 4/2012
Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (13) 3/2013
Prowincja nr (14) 4/2014
Prowincja nr (15) 1/2014
Prowincja nr (16) 2/2014
Prowincja nr (18) 4/2014Nasi przyjaciele