Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Krystyna Gromek

Krystyna Gromek - ur. w W³odzimierzu Wo³yñskim. Absolwentka Szko³y Muzycznej i LO w Kwidzynie. Studia - Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna, Uniwersytet ¦l±ski - Wydzia³ Technologii Chemicznej, Uniwersytet Warszawski - Prawo i Administracja (3 letnie studium podyplomowe), Studium Dziennikarskie. Nauczyciel w ¶rednich szko³ach Trójmiasta, b. dyrektor Pa³acu M³odzie¿y w Gdañsku, Wydzia³u Kultury UM w Gdyni, zastêpca dyrektora w Wojewódzkim O¶rodku Kultury w Gdañsku i Nadba³tyckim Centrum Kultury w Gdañsku. Publikacje - reporta¿e w "Dzienniku Ba³tyckim", "G³osie Wybrze¿a", "Naszej Wsi", "Podró¿e". Ksi±¿ki - „Wiosenne lata w kwidzyñskim liceum”, „Kwidzynianie - Ptakom podobni” - I i II tom, „Kwidzyn - Drogi do Ma³ej Ojczyzny”. Od 9 lat szefowa kapitu³y Klubu Ma³ej Ojczyzny Kwidzyñskiej. Mieszka w Gdañsku.

Publikacje w:
Prowincja nr (2) 2/2010Nasi przyjaciele