Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
£ukasz Rzepczyñski

£ukasz Rzepczyñski – ur. w 1981 roku, mieszka w Kwidzynie. Z wykszta³cenia politolog, absolwent Wy¿szej Szko³y Zarz±dzania w Kwidzynie. Obecnie na UMK w Toruniu - studia podyplomowe: Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego. W 2013 roku otrzyma³ tytu³ Spo³ecznego Opiekuna Zabytków. Od kwietnia 1999 roku jest aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Mi³o¶ników Ziemi Kwidzyñskiej. Jest znanym w Kwidzynie i powiecie popularyzatorem wiedzy o przesz³o¶ci i zabytkach regionu zw³aszcza w¶ród dzieci i m³odzie¿y. Jest laureatem wielu konkursów krajobrazowo–historycznych, wspó³organizatorem wielu wystaw zwi±zanych z histori± ziemi kwidzyñskiej, cenionym kolekcjonerem. Od ponad 20-stu lat kolekcjonuje pami±tki zwi±zane z przedwojennym Kwidzynem (Marienwerder). Prowadzi blog o tematyce historycznej - http://kwidzyn-muzeum-lukasz.blogspot.com

Publikacje w:
0Prowincja nr (11) 4/2013
Prowincja nr (14) 4/2014Nasi przyjaciele