Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Marian Szarmach

Marian Szarmach – ur. w 1939 r. w £asinie. Filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, wyk³adowca w Katedrze Filologii Klasycznej UMK w Toruniu. W 1971 obroni³ na UMK doktorat z tragedii greckiej pod kierunkiem profesor Zofii Abramowiczówny, a w 1978 uzyska³ habilitacjê na podstawie monografii o Dionie z Prusy. Wspó³pracowa³ z biuletynem „Sztumska Solidarno¶æ” w latach 1980 - 81 i 1989 - 92. W dniu 11 maja 1990 uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych. Jego badania i publikacje dotycz± cesarskiej literatury grecko-rzymskiej, g³ównie autorów wczesnochrze¶cijañskich oraz Drugiej Sofistyki. Jest autorem monografii, wielu przek³adów, a tak¿e oko³o 130 artyku³ów (m. in. w jêzyku francuskim i niemieckim) w czasopismach polskich i zagranicznych. W Katedrze Filologii Klasycznej UMK wyk³ada historiê sztuki antycznej. Jest przewodnicz±cym Komitetu Redakcyjnego „Prac Wydzia³u Filologiczno-Filozoficznego” w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, Komitetu G³ównego olimpiad jêzyka ³aciñskiego oraz Komisji Nagród w Polskim Towarzystwie Filologicznym. Jest tak¿e cz³onkiem kolegium redakcyjnego organu prasowego PTF – pisma EOS, cz³onkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejêtno¶ci. W 2010 zosta³ pierwsz± osob± odznaczon± medalem „Zas³u¿ony dla Ziemi Sztumskiej”.

Publikacje w:
0Prowincja nr (4) 2/2011
Prowincja nr (8) 2/2012
Prowincja nr (27) 1/2017
Prowincja nr (31) 1/2018Nasi przyjaciele