Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Przemys³aw Nehring

Przemys³aw Nehring - ur. w 1967 r. w Sztumie. Absolwent LO w Sztumie. Filolog klasyczny. Absolwent, a obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Doktoryzowa³ siê w 1998 r. pod kierunkiem prof. Mariana Szarmacha, habilitowa³ w 2006. Autor, g³ówny wspó³autor lub t³umacz nastêpuj±cych ksi±¿ek: Topika wczesnych ³aciñskich ¿ywotów ¶wiêtych. (Od Vita Antonii do Vita Augustini), Possydiusz z Kalamy, ¯ywot ¶w. Augustyna, ¦w. Augustyn, Pisma Monastyczne, Grzegorz Wielki i jego ¶wiat, Dlaczego dziewictwo jest lepsze ni¿ ma³¿eñstwo, Spór o idea³ w chrze¶cijañstwie zachodnim koñca IV stulecia w relacji Ambro¿ego, Hieronima i Augustyna, Hilary z Arles, Kazanie o ¿yciu ¶w. Honorata, Honorat z Marsylii, ¯ywot ¶w. Hilarego, biskupa Arles. Mieszka w Toruniu.

Publikacje w:
Prowincja nr (2) 2/2010
Prowincja nr (21) 3/2015Nasi przyjaciele