Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Rados³aw Wi¶niewski

Rados³aw Wi¶niewski - ur. 1974 r. Absolwent psychologii UJ. By³y urzêdnik, dyrektor wiejskiego domu kultury, wyk³adowca, pizza driver, obecnie sprzedawca hurtowy urz±dzeñ niskopr±dowych. Mieszka w Kie³czowie, pracuje we Wroc³awiu, zwi±zany z Brzegiem. Pisze wiersze, publicystykê, prozê, krytykê.
Autor kilku ksi±¿ek z wierszami: Inne Bluesy (Olkusz 2015), Psalm do ¶w. Sabiny (Brzeg 2016), Dzienniki Zenona Ka³u¿y (£ód¼ 2017). Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia ¯ywych Poetów z Brzegu, redaktor naczelny ex-kwartalnika „Red.”, wieloletni wspó³pracownik „Odry”, „Studium”, „Undergruntu”.
Publikacje w:
0Prowincja nr (30) 4/2017Nasi przyjaciele