Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Nasi Pisarze i Graficy
Waldemar Kowalski

Waldemar Kowalski - z wykszta³cenia psycholog, pasjonat historii. Emerytowany funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej (by³y zastêpca dyrektora Aresztu ¦ledczego w Gdañsku). Obecnie pracownik Muzeum II Wojny ¦wiatowej w Gdañsku. Autor ksi±¿ek Dwie strony krat. Z historii wiêzienia w Gdañsku (2003) i Sopocki Sierpieñ ‘80 (2010). Wspó³autor szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowych i licznych artyku³ów popularnonaukowych o charakterze historycznym i penitencjarnym. Wiceprzewodnicz±cy Klubu im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Trójmie¶cie, wiceprezes Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk”, cz³onek Rady Spo³ecznej przy Pe³nomocniku Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdañsku. Mieszka w Gdañsku.
Publikacje w:
0Prowincja nr (17) 3/2014Nasi przyjaciele