Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (1) 1/2010

Kwartalnik "Prowincja" na dzieñ dobry

Jeste¶my ju¿ st±d lub zawsze st±d byli¶my. To nasze miejsce na ziemi albo czasem tu wracamy. To nasza szko³a, szpital, ko¶ció³, park, ulica, sklep, kino, cmentarz, skraj lasu. To nasza Prowincja.
To nasz nowy kwartalnik spo³eczno-kulturalny pod tytu³em „Prowincja”.
Tytu³ raczej prowokacyjny, nieco przekorny, gdy¿ swojego miejsca nie uwa¿amy za dopust Bo¿y, czy przyk³ad zmarnowanego ¿ycia. To mo¿e peryferia i za¶cianek, ale to miejsce naszych pierwszych mi³o¶ci, m³odzieñczych wierszy, kolejnych dzieci, pasji, nadziei, aspiracji, grobów bliskich -i w koñcu - miejsce wybrane.
Smuci nas niesprawiedliwa plotka, w¶cibstwo, nuda, brak perspektyw dla wielu. Cieszy nas rozpoznawalno¶æ, ¿yczliwo¶æ, brak po¶piechu, zapach wiosn w pobliskim lesie, szum rzeki czy jeziora i ¿e nasz rododendron i magnolia s±siadki przetrwa³y kolejn± zimê.
W naszym przekonaniu ciekawe i twórcze pomys³y i przedsiêwziêcia kulturowe realizowane s± nie tylko w metropolitalnych centrach, choæ tam dominuj±, ale tak¿e obecne s± w miejscowo¶ciach takich jak - Nowy Dwór Gdañski, Krynica Morska, Malbork, Nowy Staw, Sztum, Dzierzgoñ, Kwidzyn czy Prabuty.
Kwartalnik ma staæ siê wa¿nym miejscem publicznej debaty dotycz±cej szeroko rozumianych problemów spo³eczno-kulturowych tej czê¶ci Pomorza - Dolnego Powi¶la i ¯u³aw.
Prowincja, nie za¶ciankowa i peryferyjna, ale ciekawa i atrakcyjna, czasem nostalgiczna i zdystansowana, ale te¿ kameralna i bardziej przyjazna, to miejsce, które uznali¶my za „swoje”, to nasza „ma³a ojczyzna”. Chcemy pokazaæ jej
prawdziw±, ciekaw± twarz.
Do wspó³pracy chcemy zaprosiæ wa¿nych dla poszczególnych miejscowo¶ci autorów, dla których „prowincja” to nie jedynie miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim miejsce intelektualnej refleksji i twórczych inspiracji. To miêdzy innymi dziennikarze, pisarze, poeci, twórcy ludowi, historycy, nauczyciele, lekarze, in¿ynierowie. Kwartalnik ma staæ siê miejscem ich spotkania.
Wiele uwagi w pi¶mie po¶wiêciæ chcemy prezentacji ciekawych zabytków, ochronie zaniedbanych miejsc, nieznanej i ciekawej historii regionu, ¶wiadkom historii, ale tak¿e tym, którzy podejmuj± siê oryginalnych wyzwañ kulturotwórczych
w trudnym ma³omiasteczkowym otoczeniu na Dolnym Powi¶lu i ¯u³awach.


Spis treści:

Leszek Sarnowski - Prowincja na dzieñ dobry

Dyskusja redakcyjna

Leszek Sarnowski - Wybór prowincji - To¿samo¶æ prowincji

Proza

Marek Jastrzêbiec Mosakowski - Locus amabilis (fragment powie¶ci)
Andrzej Kasperek - Sianokosy u Schopenchauerów (opowiadanie)
Marek Stokowski - B³azen (fragmenty powie¶ci)

Poezja

Janusz Ryszkowski -
Ks. Grzegorz W±sowski -
Sebastian Kubiak -

Wêdrówki

Janusz Ryszkowski - Andriolli na Powi¶lu
Bogumi³ Wi¶niewski - Odkrywanie tajemnic krzy¿ackiej nekropolii w Kwidzynie
Piotr Podlewski - Dworki ziemiañskie Dolnego Powi¶la
Leszek Sarnowski - Co siê sta³o z cmentarzem ¿ydowskim w Sztumie czyli „¶ledztwo” w internecie
Kordian Kuczma - Patroni naszych ulic, Jaki patron?
Jerzy Wcis³a Zbigniew Ptak - Pêtla ¯u³awska

Pasje

Marek Opitz - Przenosiny domu podcieniowego na ¯u³awach
Danuta Thiel - Fotorevers. Leksykon fotografi i

20 lat samorz±du lokalnego

Jacek Kluczkowski - Pocz±tki kwidzyñskiej samorz±dno¶ci
Leszek Sarnowski - Od Komitetu Obywatelskiego do samorz±du
Bogumi³ Wi¶niewski - Nadzieje, zwyciêstwa, rozczarowania

Film – Plastyka – Muzyka

Rafa³ Cybulski - Stan wojenny okiem m³odego prowincjusza
Marek Stokowski - Mariusz Stawarski, malarz z naszej ulicy
Wac³aw Bielecki - Sztumski koncert plebiscytowy Feliksa Nowowiejskiego

Rozmy¶lania

Ks. Grzegorz W±sowski - Przykazania? Bez zarzutu

Recenzje

Andrzej Kasperek - ¯u³awy- krajobraz dla konesera
Leszek Sarnowski - Zabytkowa gmina Mi³oradz
Wac³aw Bielecki - Dzieje Nowego Stawu
Pawe³ G³ogowski - Indianie po sztumsku
Leszek Sarnowski - Z Kresów na Dolne Powi¶le

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - ProwincjonaliaPobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(1) 1/2010


Nasi przyjaciele