Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (10) 4/2012

... Niezale¿nie od tego czy prowincjê potraktujemy jako „schulzowsk±” nudê, czy kosmologiczne centrum, wa¿ne jest by z t± rzeczywisto¶ci± siê mierzyæ, w niej siê odnajdywaæ ka¿dego dnia i nie traktowaæ jak dopust bo¿y. W pierwszym numerze naszego kwartalnika pisali¶my w dyskusji redakcyjnej, ¿e nasza prowincja bywa nudna, zakompleksiona, przewidywalna,
parafialna, za¶ciankowa, w¶cibska, ale bywa te¿ ciekawa, nostalgiczna, zdystansowana i kameralna, spolegliwa na plotkê, ale i inspiruj±ca do literackich poszukiwañ i inspiracji. Dowodów na to drugie dali¶my w naszym kwartalniku do tej pory sporo, literackich, historycznych czy publicystycznych. W tym numerze znajdziecie Pañstwo równie¿ swoich ulubionych
autorów na tropach ciekawych historii naszej schulzowsko-kosmologicznej prowincji, a ca³o¶æ jak zwykle w artystycznym opakowaniu naszego redakcyjnego malarza, autora wszystkich ok³adek Mariusza Stawarskiego.
Dziesiêæ numerów kwartalnika, to mo¿e niewiele, to zaledwie trzydzie¶ci miesiêcy, dwa i pó³ roku oraz ponad dwa tysi±ce stron, mamy nadziejê, ciekawej lektury. Mo¿e jeszcze nie ma czego ¶wiêtowaæ? A mo¿e jest, bo to dobra okazja do podziêkowania Autorom, ale i Czytelnikom, bo jednych i drugich przybywa. I to jest chyba recepta na nasz ma³y, wspólny
sukces, antidotum na nudê, ¿u³awsk± depresjê czy powi¶lañsk± obojêtno¶æ. Zapraszamy do lektury jubileuszowego numeru kwartalnika w którym nie zabraknie prozy, poezji, lokalnych historii, zapomnianych bohaterów, oryginalnych zabytków…


Spis treści:


Esej

Stanis³aw Modrzewski - Gdzie druga taka ziemia p³aska po sam widnokr±g? s. 6

Proza

Andrzej Kasperek - S± klucze, ale nie ma drzwi, s.10
Janusz Mo¼dzierz - Operacja - rejs, s. 25
Gra¿yna Kamyszek - Po tamtej stronie drutów, s. 29
Micha³ Majewski - Zieliñski, s. 34

Poezja

Stanis³aw Modrzewski - s. 37
Barbara Marsza³ek - s. 39
Bo¿ena Ciura - s. 40

Wêdrówki po prowincji

Janusz Ryszkowski - W czyjej bêdê figurowaæ historii, s. 41
Kordian Kuczma - Patroni naszych ulic (cz.8 i ostatnia), s.49
Jerzy Kosacz - Plac wielu zwyciêstw i klêsk, s. 56
ks. Andrzej Kilanowski - Jeg³ownik ekumeniczny, s. 65
Jacek Skrobisz - Spory wokó³ ko¶cio³a zamkowego w Malborku, s. 71
Aleksandra Ku¼bida - U¶nickie anio³y, s. 78

Na tropach historii

Janusz Namenanik - Dzieje ratusza w Dzierzgoniu, s. 86
Tadeusz Józef Linkner - Podró¿e ksiêdza Konstantego Damrota, s. 91
Pawe³ G³ogowski - Papierowy pieni±dz zastêpczy na terenie Powi¶la i ¯u³aw w latach 1914-1923, s. 98
Maciej Kraiñski Dobromi³a Rzyska-Laube - Rozproszona kolekcja Sierakowskich, s. 102
Tomasz Agejczyk - Prasa malborska do 1945 roku, s. 110
Martyna Sarnowska Leszek Sarnowski - Bank miast w Sztumie, s. 118

Polskie grudnie

Adam Langowski - Strza³y w hufcu pracy, s. 137
Wies³aw Olszewski - Linawa, 16 grudnia 1981 roku, s. 143

Sylwetki

Andrzej Kasperek - Wroñscy, portret podwójny, s. 151
Agnieszka Jarzêbska - Bolek - historia spo³ecznika, s. 160
Magdalena Grodecka - Za daleko mieszkasz mi³y. Historia Ady Rusowicz z Dzierzgonia, s. 169

Muzyka - Plastyka

Wac³aw Bielecki - Muzyczny pa¼dziernik, s. 175
Jerzy Kosacz - Skazana na tworzenie, s. 180

Recenzje

Andrzej Lubiñski - Ksiêgozbiór konserwatora malborskiego zamku, s. 182
Leszek Sarnowski - Stablewo opisane, s. 184
Wac³aw Bielecki - Wie¶ o siedemnastu nazwach, s. 185
Maciej Kraiñski - Smakowanie Powi¶la, s. 187
Janusz Ryszkowski - Krytycznie po raz czwarty, s. 189
Jacek Albrecht - Krucjaty - spojrzenie skandynawskie, s. 190
Leszek Sarnowski - Chmielowa historia po elbl±sku, s. 193

Z przymru¿eniem oka

Zbigniew Stelmach - Pod stajenk±, s. 195
Maciej Kraiñski - Jerez - Xeres - Sherry, s. 196
Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 198

Noty o autorach, s. 202
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(10) 4/2012


Nasi przyjaciele