Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (11) 1/2013

Po raz jedenasty mamy niew±tpliw± przyjemno¶æ powitaæ powi¶lañsko-¿u³awsk± czê¶æ jedenastu procent spo³eczeñstwa. Tyle bowiem osób w Polsce, jak wynika z badañ Biblioteki Narodowej, przeczyta³o w minionym roku wiêcej ni¿ siedem ksi±¿ek. Zak³adamy bowiem, ¿e nasi stali Czytelnicy czytaj± cztery numery kwartalnika „Prowincja” w ci±gu roku (co daje w sumie niebagatelne ponad osiemset stron), a maj±c takie stabilne przyzwyczajenia, z pewno¶ci± siêgaj± po co najmniej trzy inne ksi±¿ki, by w zaszczytnych jedenastu procentach siê znale¼æ. Dziesiêæ lat temu do takiej liczby przeczytanych ksi±¿ek przyznawa³o siê ponad 22% Polaków. Ponad 60% naszych wspó³obywateli nie przeczyta³o ¿adnej ksi±¿ki. O tempora, o mores! - zakrzykn±³by dzi¶ powtórnie Cyceron. Id±c jego tropem, my ¿adnego Katyliny jednak nie oskar¿amy i w miarê naszych mo¿liwo¶ci staramy siê wzi±æ na siebie pozytywistyczn± powinno¶æ docierania ze s³owem pisanym do najmniejszych miast i miasteczek naszego regionu, bo z czytaniem jest niestety najgorzej. Zatem do dzie³a...


Spis treści:


Proza

Marek Stokowski - Po¶wiêcenie lejtnanta Wasilewskiego, s. 6
Andrzej Kasperek - ¦wiêty Micha³ mia³ koguta, s. 12
Andrzej Grzyb - Przetartym szlakiem, s. 22
Ma³gorzata Anna Jêdrzejewska - Marzenia nie bol±, 28
Gra¿yna Kamyszek - Inna, s. 35
Tomasz Stê¿a³a - Ulmia, s.42

Poezja

Jerzy Bander - s. 54
Hanna Duda - s. 56
Jacek ¯ukowski - s. 57
Zygmunt Mietlewski - s. 59

Wêdrówki po prowincji

Janusz Ryszkowski - Kronika zbrodni i wystêpku, s. 62
£ukasz Rzepczyñski - Losy rodziny Isakowitz z Marienwerder, s. 66
Jerzy Kosacz - Friedrichsbad - kurort pod B±dkami, s. 75
Wies³aw Olszewski - Tropami Wañkowicza, s 78
Kamila Thiel-Ornass - Dom nad jeziorem, s. 90
Józef Urbaniak - Jeden dzieñ z kultur± polsk± w Lubece, s. 98

Na tropach historii

Andrzej Czapliñski - Z historii Starego Dzierzgonia, s. 103
Bogumi³ Wi¶niewski - Pustelnia Doroty, s. 107
Tomasz Agejczyk - Festung Marienburg, s. 113
Jan Ch³osta - Polacy na Powi¶lu przed 1939 rokiem, cz. 1, s. 121
Marcin Owsiñski - Pionierskie czasy Nowego Dworu Gdañskiego, s. 134
Leszek Sarnowski - Wolno¶æ w samo po³udnie, s. 145

Rok "¯o³nierzy wyklêtych"

Marta Chmieliñska - "Wyklêci" na Powi¶lu, s. 155
Marta Chmieliñska - ¯o³nierze wyklêci, rozmowa z prof. Piotrem Niwiñskim, s. 163

In memoriam

Andrzej Kasperek - Bolek, s. 167
Leszek Sarnowski - Pani W³adys³awa, 168

Muzyka - Plastyka

Wac³aw Bielecki - W poszukiwaniu muzyki nowej, s. 171
Micha³ Majewski - Malarstwo i witra¿e Zofii Sumczyñskiej, s. 174

Rozmowy

Maciej W±sik - "S³oñce jest tam gdzie chcemy je zaobaczyæ", rozmowa z Agnieszk± Cegielsk±, dziennikark± TVN, s. 176

Recenzje

Leszek Sarnowski - Kwidzyñskie przemiany, s. 181
Janusz Ryszkowski - Babska si³a (W)ra¿enia, s.182
Pawe³ Paziak - "¯u³awskie pejza¿e" z histori± w tle, s.183
Janusz Ryszkowski - Miêdzy prawd± a fantazj±, s. 185
Leszek Sarnowski - Kaliningrad bez wizy, s. 186

Z przymru¿eniem oka

Maciej Kraiñski - Wielkanocne chrzanienie, s. 188
Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 191

Noty o autorach, s. 195
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(11) 1/2013


Nasi przyjaciele