Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (12) 2/2013

Witamy po raz dwunasty, z przyjemno¶ci± wracaj±c do naszych sta³ych tematów, bo oto nad miejscem prowincji we wspó³czesnej Globalnej Wiosce zastanawia siê dr Remigiusz Ciesielski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To kolejny g³os, po Krzysztofie Czy¿ewskim z Sejn, który w jednym z poprzednich numerów pisa³ o pozytywnych aspektach prowincji, która odrodzi³a siê po 1989 roku. Remigiusz Ciesielski zastanawia siê nad kolonizacj± prowincji, która, po zakwestionowaniu sensu centrum, mo¿e okazaæ siê, ¿e jest wszêdzie: „A mo¿e prowincja to jednak co¶ zupe³nie odmiennego, to miejsce gdzie zakonserwowa³a siê idea Arkadii, spokojna i odizolowana od ¶wiata przestrzeñ, w której mo¿na siê zaszyæ, uciekaj±c od udrêk charakterystycznych dla ¿ycia w centrum”.
Z przyjemno¶ci± publikujemy w naszym kwartalniku dostojnych go¶ci, naszych przyjació³ – wybitnego pisarza Paw³a Huelle, a tak¿e bywa³ego na europejskich salonach poety z Gdañska Tadeusza D±browskiego, który w wierszu „Pochwa³a prowincji” pisze: spójrz ile siê tu dzieje / zawiane pagórki pó³ domu / ¶pi w zaspie ¶wierk w wy¶wiechtanym / p³aszczu ¶nie¿nego idiomu…a tam w pubach burdelach / centrach handlowych / tylko pozory ruchu.
Warto do takiej refleksji wracaæ i tak postrzegamy nieustannie nasz± rolê. Zaczyna siê czas letniej kaniku³y, co sugeruje równie¿ ok³adka autorstwa Mariusza Stawarskiego. Jak Pañstwo widz±, Pani na kocyku to zapewne jedna z naszych Czytelniczek i do takiego wypoczynku równie¿ zachêcamy.


Spis treści:


Esej

Remigiusz T. Ciesielski - Prowincja - pytania i paradoksy, s. 6
Pawe³ Huelle - Wis³a, Leniwka, Nogat s. 9
Pawe³ Huelle - ¯u³awa, Pomezania, Prusy s. 11

Proza

Jerzy Bander - My ocaleni, s. 13
Jerzy Bander - Rodzinny bryd¿ w Zakopanem, s. 16
Gra¿yna Kamyszek - Czy o tym dêby szumia³y? s. 19
Janusz Mo¼dzierz - Hermes i Lska, czyli pieskie ¿ycie, 26
Micha³ Majewski - Galabija, s. 33

Poezja

Tadeusz D±browski - s. 36
Paulina Dyka - s. 37
Marlena Jasiñska - s. 39
Alina Michalik - s. 40

Wêdrówki po prowincji

Janusz Ryszkowski - Klepsydra doktora Stanis³awa, 41
Tomasz Agejczyk - Pomniki wojenne sprzed 1945 roku, cz. 1 - Powiat malborski i sztumski, s. 50
Bogumi³ Wi¶niewski - Szukanie przesz³o¶ci, s. 62
Adam Langowski - Ukryci w¶ród hromiszu, s.72
Filip Bebenow Grzegorz Fey - ¯u³awska w±skotorówka, s 78
Justyna Liguz - Kwidzyñski magistrat, s. 88
Radomir z Tigenhofu - Rowerowa sobota, s. 91

Na tropach historii

Krystian Zdziennicki - Czy rzeczywi¶cie "Szwedy, co prowadzieli wojne z Polakami beli okrytne?", s. 95
Andrzej Lubiñski - Miêdzy romantycznym porywem, a prac±, s.102
Leszek Sarnowski - Gmina ¿ydowska w Dzierzgoniu, s. 107
Jan Ch³osta - Polacy na Powi¶lu przed 1939 rokiem, cz. 2, s. 117
Marcin Owsiñski - Trzy ¶wiaty Stutthofu: kurort - obóz - normalno¶æ, s. 127

Menonickie historie

Andrzej Kasperek - Gdzie s± korzenie Anny German? s.141
Karolina Manikowska - O domu,w którym straszy, cmentarzu, który nie istnieje i menonitach, s. 154
Agnieszka Ojcewicz - Menonickie dom modlitwy w Jeziorze, s. 159
Marta Chmieliñska - Menonita z Kanady, s. 167

Muzyka - Plastyka

Wac³aw Bielecki - "¯elazny" jubileusz kwidzyñskiej szko³y muzycznej, s. 171
Stanis³aw Matzner - Artysta niebanalny, s. 174

Ludzie Prowincji

Marta Chmieliñska - Z Wo³ynia do Malborka, s.176
Aleksandra Ku¼bida - Per³a na bie¿ni, s. 180
ks. Eugeniusz Izdebski - Moje ¶wiêcenia kap³añskie, s. 184

Recenzje

Janusz Ryszkowski - Najpiêkniejsze, które przepad³y? s. 187
Wac³aw Bielecki - Sprawa kwidzyñska, s.189
Andrzej Lubiñski - Suski skarbiec, s. 190

Z przymru¿eniem oka

Kamila Thiel-Ornass Danuta Thiel-Melerska - Dzieciñstwo telefonu, s. 192
Maciej Kraiñski - Czosnyczek podró¿niczek, s. 196
Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 199

Noty o autorach, s. 203
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(12) 2/2013


Nasi przyjaciele