Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (13) 3/2013

Przes±dni, mimo prowincjonalnej proweniencji, zanadto nie jeste¶my. Trzynastka wiêc to nic
szczególnego, oczywi¶cie poza faktem dla nas najistotniejszym, ¿e trwamy. A zatem…
W dziale poezji z przyjemno¶ci± witamy naszych przyjació³ – Lothara Quinkensteina z Berlina
i Andrzeja Grzyba z Kociewia, a tak¿e jak zwykle kogo¶ z debiutantów - tym razem Katarzynê
Piêko¶ z Malborka.
Proza to odkryte przez Andrzeja Kasperka opowiadanie austriackiej pisarki Marii von Ebner-
-Eschenbach o oryginalnym trunku Krambambuli, czyli gdañskiej wi¶niówce, znanej te¿ na ¯u³awach.
Poza tym, fragment powie¶ci Mi³o¶æ na gruzach Kosowa Izabeli Chojnackiej-Skibickiej,
od niedawna mieszkanki Klecia pod Malborkiem, a tak¿e kolejna dawka naszej sta³ej ju¿ autorki
Gra¿yny Kamyszek. W wêdrówkach po prowincji Tomasz Agejczyk opowiada historiê s³ynnego
„O³ówka”, dawnego ko¶cio³a w Nowym Stawie przekszta³conego dziêki ¶rodkom europejskim
w centrum kultury, Antoni Barganowski opisuje losy menonitów w dolinie kwidzyñskiej, Andrzej
Kasperek uratowane, dziêki pasjonatom i marsza³kowsko-ministerialnym ¶rodkom, ¿u³awskie
domy podcieniowe. Janusz Ryszkowski wraca do historii rodziny Morawskich, odkrywaj±c na Powi¶lu
¶lady Kazimiery I³³akowiczówny, a Miros³aw Melerski przenosi nas do rodzinnych okolic pod
Lipnem, gdzie odnajduje francuskiego zbiega ze Stutthofu, oryginalnego malarza, który po wojnie
wybra³ polsk± prowincjê za swoj± now± Ojczyznê. Wzd³u¿ Wis³y, przez nowy most w Kwidzynie
(Jerzy Kosacz) wracamy do przedwojennej Bia³ej Góry (Pawe³ G³ogowski), ¶ladami dawnych Pomezanów
(Seweryn Szczepañski). Po drodze Tomasz Agejczyk opowie o pomnikach wojennych
powiatu kwidzyñskiego i nowodworskiego, Przemys³aw Szczuchniak o nastrojach w Malborku po
poznañskim czerwcu 1956 roku, a Leszek Sarnowski o „Solidarno¶ci” w Kombinacie Rolnym „Powi¶le”
w Czerninie.
Polecamy te¿ refleksje z dalekich krajów. Adam Langowski odkrywa Ekwador w losach misjonarza
z Waplewa, nastolatka ze Sztumu El¿bieta Piepiórka opisuje swoje ¿ycie w Dubaju, a Tomasz
Gliniecki swoj± wyprawê „garbusami” do Gibraltaru.
Jaros³aw Denisiuk przybli¿a nam malarstwo wybitnego artysty z Elbl±ga Janusza Hankowskiego,
Dorota Maluchnik prezentuje sztumsko-dzierzgoñski Teatr 3,5 i sylwetkê jego twórcy Marka
Kurkiewicza, a Wac³aw Bielecki, zachwycaj±c siê muzyk± Bacha, analizuje muzykê organow± od
Stegny, przez Malbork, po Kwidzyn.
I na deser, jak zwykle, Maciej Kraiñski i Marek Stokowski. Smacznego.
Mi³ej, jesiennej lektury -
Redakcja

Spis treści:


Poezja

Lothar Quinkenstein - s. 6
Andrzej Grzyb - s. 10
Katarzyna Piêko¶ - s. 12

Proza

Maria von Ebner-Eschenbach - Krambambuli, 13
Andrzej Kasperek - Postscriptum do noweli Krambambuli, 20
Gra¿yna Kamyszek - Lekcja £ysego, s. 22
Marta Chmieliñska-Jamroz - Pokocha³am Klecie i mój dom, 31

Wêdrówki po prowincji

Tomasz Agejczyk - Historia "O³ówka", s. 36
Antoni Barganowski - Mennonici w Dolinie Kwidzyñskie, s. 43
Andrzej Kasperek - Drugie ¿ycie ¿u³awskich domów podcieniowych, s. 59
Janusz Ryszkowski - ¦ledztwo w bibliotece, s. 71
Pawe³ G³ogowski - Krzy¿ Prus Zachodnich w Bia³ej Górze, s. 82
Miros³aw Melerski - Adieu Stutthof, Adieu Francjo, s. 87
Jerzy Kosacz - Most pod Kwidzynem, s. 93
Andrzej Kasperek - VII miêdzynarodowe spotkanie mennonitów na ¯u³awach, s. 97

Na tropach historii

Seweryn Szczepañski - Nazwa plemienna Pomezania i jej znaczenie, s. 99
Tomasz Agejczyk - Pomniki wojenne sprzed 1945 roku, s. 102
Przemys³aw Szczuchniak - Nastroje w Malborku po poznañskim czerwcu 1956 r., s. 112
Leszek Sarnowski - Kombinat Rolny "Powi¶le" w Czerninie w czasach "Solidarno¶ci". s. 115

Prowincje dalekie i bliskie

Adam Langowski - Misjonarz z Waplewa, s. 130
El¿bieta Piepiórka - Zawsze wrócê do Sztumu, s. 138
Tomasz Gliniecki - S³oneczne spotkanie z histori±, s. 145

Muzyka - Plastyka - Teatr - Film

Jaros³aw Denisiuk - O czasie i przestrzeni w malarstwie Janusza Hankowskiego, s, 150
Wac³aw Bielecki - Od Bacha do Bacha, s. 153
Dorota Maluchnik - Oswoiæ przestrzeñ miasta, s.158
Dorota Maluchnik - Teatr to co¶ wiêcej, s. 160
Aleksandra Bu³a - Meteoryty "Stroiciela lasu", s. 165

Recenzja

Janusz Ryszkowski - Sztumianin w obozie kwarantannowym, s.167
Andrzej Kasperek - ¯u³awy z lotu ptaka, s. 168
Andrzej Lubiñski - O Dzierzgoniu dla ka¿dego, s. 170
Leszek Sarnowski - Kaczmarski wed³ug Kasperka, s. 173
Wac³aw Bielecki - Koñ sztumski, s. 175
Krystian Zdziennicki - Jeszcze bogatsze Miko³ajki, s. 177

Z przymru¿eniem oka

Maciej Kraiñski - O trudzie istnienia, s. 179
Marek Stokowski - XIII Prowincjonalia, s.182

Noty o autorach, s. 186

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele