Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (15) 1/2014

Kolejny jubileusz, kolejny rok. Piêtnasty numer i czwarty rok. Nie ¶wiêtujemy, bo ka¿dy numer to ¶wiêto,
na pewno dla nas, i mamy nadziejê, dla Czytelników. Witajcie zatem w Nowym Roku Czytelniczym. Oby dla
Wszystkich dobrym, zdrowym i bogatym.
Zaczynamy esejem gdañskiego filozofa, zaprzyja¼nionego z naszym kwartalnikiem, Andrzeja C. Leszczyñskiego
o k³amstwie. Bez specjalnego podtekstu, bo pojêcie to do¶æ uniwersalne, towarzysz±ce nam naco dzieñ. Zatem zawsze warte namys³u. Proza to wreszcie nowe opowiadania Marka Stokowskiego (tymrazem bez „Prowincjonaliów” na koñcu - mamy nadziejê, ¿e tymczasowo), opowie¶ci Janusza Mo¼dzierza z Malborka i naszych przyjació³ zza kociewskiej miedzy - Andrzeja Grzyba i Micha³a Majewskiego oraz fragmenty nowych ksi±¿ek Agnieszki Pietrzyk z Elbl±ga i Gra¿yny Kamyszek rodem ze Sztumu, naszej sta³ej autorki, która podkre¶la, ¿e dziêki naszemu kwartalnikowi odwa¿y³a siê pisaæ i debiutancka powie¶æ jest tego efektem. Zapraszamy te¿ do rubryki poetyckiej. Tym razem na naszych ³amach debiutuj± Stanis³aw Sumowski i Jan Majewski.
Polecamy szczególnej uwadze nasze nieprowincjonalne rozmowy i wspomnienia. Andrzej Sierakowski wspomina klimat ziemiañsko-arystokratycznego Waplewa, a Heinrich Dyck swoje codzienne, pracowite, nie pozbawione radosnych w±tków, ¿ycie w menonickiej wspólnocie na ¯u³awach w XIX wieku. To unikatowa przesy³ka specjalnie dla naszego kwartalnika ze Szwecji. O swoich spotkaniach z menonitami opowiada Marii Antoninie £obockiej, podró¿niczka i przewodniczka Barbara Czaykowska. Andrzej Kasperek pisze o trudnych losach ocala³ego z Holokaustu Jerzego Bandera, a Marta Chmieliñska-Jamroz o rowerowych wêdrówkach po ¶wiecie Krzysztofa Nowackiego. Zatem barwnie i kolorowo.
Wêdruj±c po prowincji opowiemy o kwidzyñskich Szkotach i pianinach, nagrobnych tablicach odnalezionych
w Malborku i tamtejszych jezuitach, polskim krawcu z Wermachtu i kultowej kawiarni „Zantyr” w Sztumie, architekcie ratuj±cym zabytki na ¯u³awach, dawnej granicy w Bia³ej Górze, drogach wiod±cych do Compostelli, o s±siadach z Warmii wspomagaj±cych polskie dzia³ania niepodleg³o¶ciowe na Powi¶lu, o tym jak samorz±dy i pañstwo ratuj± nasze zabytki, a tak¿e w jaki sposób architekt i artysta mog± pomóc naszym miasteczkom na przyk³adzie Nowego Stawu.
Wac³aw Bielecki przypomni dzia³alno¶æ Oskara Kolberga na Powi¶lu i uratowane dla potomno¶ci lokalne
pie¶ni, a Jaros³aw Denisiuk zaprezentuje sylwetkê Mariusza Bia³eckiego, profesora gdañskiej Akademii Sztuk
Piêknych, na co dzieñ mieszkañca Rodowa, który od wielu lat organizuje w podprabuckiej wsi fantastyczne
plenery artystów z ca³ej Polski. Poza tym, recenzje, korespondencje i na deser felieton winno-genealogiczny
Maciej Kraiñskiego z Waplewa, tym razem z Krymu rosyjskiego, zanim sta³ siê ukraiñski, bez wiedzy, ¿e
kiedykolwiek na powrót mo¿e staæ siê rosyjski…
Zapraszamy do lektury - Redakcja

Spis treści:


Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy - K³amstwo, s. 6

Poezja

Stanis³aw Sumowski - s. 15
Jan Przybys³aw Majewski - s. 17

Proza

Marek Stokowski - Trzy spotkania, s. 19
Andrzej Grzyb - Okno pocz±tku i koñca. Poczekalnia, s. 23
Gra¿yna Kamyszek - Zobaczyæ iskry, s. 24
Agnieszka Pietrzyk - Urlop nad morzem, s. 30
Janusz Mo¼dzierz - Albinos, s. 38
Micha³ Majewski - Lachiw rizat, s. 41

Nieprowincjonalne rozmowy i wspomnienia

Sylwia Stankiewicz - Setna rocznica urodzin Andrzeja Sierakowskiego, s. 48
Andrzej Sierakowski - Wspomnienia, s. 50
Heinrich Dyck - Dziennik z 1878 roku, s. 62
Maria Antonina £obocka - Sentymentalne podró¿e z menonitami, s. 75
Andrzej Kasperek - Jerzy Bander - ¿ywot urlopowanego nieboszczyka, s. 82
Dariusz Juszczak - Niemcy na resztê ¶wiata. S³owo o moim dziadku Janie Omieczyñskim, s. 92
Izabela Chojnacka - Skibicka - Zabytki powinno siê ratowaæ, s. 96
Marta Chmieliñska-Jamroz - Podró¿e moja mi³o¶æ, s. 100

Wêdrówki po prowincji

Jerzy Kosacz - Szkoci w Kwidzynie, s. 105
Pawe³ G³ogowski - Trójstyk granic w Bia³ej Górze, s. 110
Wies³aw Olszewski - Droga ¶w. Jakuba, s. 114
Dorota Maluchnik - Dawnych wspomnieñ czar. Kawiarnia "Zantyr" w Sztumie, s. 125
Marta Chmieliñska-Jamroz - Tablice nagrobne odnalezione w Malborku, s. 129
Ma³gorzata £ukianow - Kwidzyñskie pianina, s. 135
Paulina Skrodzka - Co mo¿e architektura, czyli czy ma³omiasteczkowo¶æ mo¿e byæ pozytywna?, s. 139
Leszek Sarnowski - Na ratunek ¿u³awsko-powi¶lañskim zabytkom, s. 148

Na tropach historii

Jan Ch³osta - Warmiacy w polskich dzia³aniach narodowych na Powi¶lu, s. 154
Aniceta Miszkiewicz - Jezuici w Malborku, s. 159

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Oskar Kolberg na Powi¶lu, s 166

Galeria "Prowincji"

Jaros³aw Denisiuk - Archeologia rze¼by. O twórczo¶ci Mariusza Bia³eckiego. s. 182

Recenzje

Adam Langowski - Dzie³o Sierakowskich wci±¿ trwa, s. 186
Andrzej Lubiñski - ¯o³nierze wyklêci na ziemi malborskiej, s. 189
Jaros³aw Zalesiñski - M³odzieñcy stanu wojennego. s. 192

Felieton

Maciej Kraiñski - Na tropie rodzinnych koneksji, s. 196

Noty o autorach, s. 199


Korespondencja, s. 205

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele