Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (16) 2/2014

Witamy po raz szesnasty. W tym roku mija 25 rocznica pierwszych prawie wolnych wyborów w Polsce. Wiele emocji, nadziei, ale i rozczarowañ czy straconych z³udzeñ. Staramy siê o tym opowiedzieæ w naszej redakcyjnej dyskusji oraz rozmowie z Karolem Nawrockim z Instytutu Pamiêci Narodowej. Mimo wielu ró¿nic w opiniach, niezaprzeczalnym jest fakt,
¿e wolno¶ci do¶wiadczamy na co dzieñ. Nasz kwartalnik, mimo, ¿e z m³odszy sta¿em, jest tego najlepszym przyk³adem, bo wydawany bez cenzury i w wolnej ju¿ Polsce.
W tym numerze, jak zwykle, wiele nowo¶ci. Zapowied¼ dwóch nowych ksi±¿ek – Marka Stokowskiego i Tomasza Stê¿a³y. W dziale poezji tym razem same kobiety, debiutuj±ce nanaszych ³amach – Beata Langowska, Sylwia Stankiewicz i Jolanta Steppun. Wêdruj±c po prowincji Kordian Kuczma szuka dawnego Malborka tak¿e poza granicami, Jerzy Kosacz zaprasza do Sadlinek, Andrzej Kasperek pomaga nowodworskim bocianom zbudowaæ ¿u³awskie gniazdo, a Jan Ch³osta ¶ledzi znanych Polaków na Powi¶lu.
Szczególnie zapraszamy na spotkanie z Piotrem Michn± z Kwidzyna, organist±, zafascynowanym romantyzmem i z Nin± Mazurewicz, licealistk± pochodz±c± ze Sztumu, „cz³owiekiem renesansu”, m³odym naukowcem, laureatk± Olimpiady M³odych Wynalazców w Gruzji. Bogaty jest te¿ dzia³ wspomnieñ. Andrzej Sierakowski kontynuuje swoj± opowie¶æ o Waplewie, Marcin Owsiñski portretuje Wiktora To³kina, rze¼biarza, który prze¿y³ obóz koncentracyjny Stutthof, znanego miêdzy innymi z pomnika zbudowanego w Sztumie ku czci Armii Czerwonej (o tym w nastêpnym numerze). Profesor Tomasz Krzeszowski opowiada o swoim spotkaniu z ksiêdzem Stanis³awem Pasierbem, Teodor Sejka o swoim nauczycielu z Barcic, a Przemys³aw Szczuchniak i Dawid Szot, we wspomnieniach mieszkanki Malborka, przypominaj± sylwetê Hipolita Niepokulczyckiego, szefa Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej.
W ramach historycznych poszukiwañ Janusz Namenanik przypomina Gazetê Dzierzgoñsk±, Jerzy Kosacz unikatow± „gazetê piwn±” z Kwidzyna, a debiutuj±cy na naszych ³amach Witek G³ogowski, sztumski gimnazjalista, opisuje fa³szerstwa w dawnej mennicy malborskiej. Bogumi³ Wi¶niewski przywo³uje postaæ Henryka von Plauena, wielkiego mistrza pochowanego w Kwidzynie, a Krystian Zdziennicki upamiêtnia powi¶lañski fragment z wojen polsko-szwedzkich, bitwê pod Trzcianem.
W naszej galerii tym razem artystka z Kwidzyna Pani Wanda Bojarczuk, której twórczo¶æ
przybli¿a nam El¿bieta Zachorowska. Poza tym recenzje, muzyczne peregrynacje Wac³awa Bieleckiego, zapowied¼ Festiwalu Muzyka Polska na ¯u³awach i rozwa¿ania naszego przyjaciela z Gdañska profesora Andrzeja C. Leszczyñskiego o filmie, literaturze, jêzyku, zachwycie nad ¶wiatem i rado¶ci.
Przed nami sezon urlopowy, zatem kwartalnik, mamy nadzieje, mo¿e siê przydaæ. ¯yczymy dobrego wypoczynku i ciekawej lektury. Redakcja

Spis treści:


Proza

Marek Stokowski - Kino krótkich filmów, s. 6
Tomasz Stê¿a³a - Kapitanowie 1941, s. 16
Janusz Mo¼dzierz - Wredota party, s. 20
Ryszard Filbrandt - Przyjaciel - Maraton - Zwierciad³o, s. 28
Stanis³aw Modrzewski - Refleksje po lekturze "Koronczarki" Andrzeja Kasperka, s. 29

Poezja

Sylwia Stankiewicz - s. 40
Jolanta Steppun - s. 42
Beata Langowska - s. 45

25 lat wolno¶ci

Leszek Sarnowski - Ta nasza wolno¶æ - dyskusja redakcyjna, s. 46
Marta Chmieliñska-Jamroz - Wa¿ne, aby wyci±gn±æ wnioski, wywiad z Karolem Nawrockim z IPN w Gdañsku, s. 55

Wêdrówki po prowincji

Kordian Kuczma - Marienburg, ale który?, s. 61
Jan Ch³osta - Znani Polacy go¶æmi, nie tylko dworów, na Powi¶lu w XIX i XX wieku, s. 68
Jerzy Kosacz - O starym bucie znalezionym w lesie, s. 73
Andrzej Kasperek - Popsowaæ gniazdo bocianie, s. 80
Maciej Kraiñski - Dwór, czyli artefakt, s. 86
Andrzej Kasperek - Osadnicy 1945, s. 88

Rozmowy

Wac³aw Bielecki - Zafascynowany romantycznym brzmieniem, rozmowa z Piotrem Michn±, organist±, s. 94
Leszek Sarnowski - Si³a d¼wiêku, rozmowa z Nin± Mazurewicz, laureatk± Olimpiady M³odych Wynalazców w Gruzji, s. 98

Wspomnienia

Andrzej Sierakowski - Wspomnienia, cz. 2, s. 102
Tomasz Pawe³ Krzeszowski - Ksi±dz Profesor Janusz Pasierb. Wspomnienia po latach, s. 113
Teodor Sejka - Zatrzymane w kadrze pamiêci. Wspomnienia o moim nauczycielu, s. 120
Marcin Owsiñski - Wiktor To³kin i Stutthof, s. 129
Przemys³aw Szczuchniak Dawid Szot - Wspomnienia córki starosty, s. 135

Na tropach historii

Bogumi³ Wi¶niewski - Niewinna kolacyjka, s. 140
Krystian Zdziennicki - Bitwa pod Sztumem czy Trzcianem?, s. 147
Jerzy Kosacz - Bibliofilski unikat z Kwidzyna, s.151
Janusz Namenanik - Pewien numer "Gazety Dzierzgoñskiej" z 1935 roku, s. 156
Witold G³ogowski - Malborska mennica i jej podróbki, s. 162

Plastyka - Muzyka

Elzbieta Zachorowska - S³owo o pasji. Obrazy Wandy Bojarczuk, s.166
Wac³aw Bielecki - Malborski konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, s. 168
Bo¿ena Sielewicz - Muzyka polska na ¯u³awach, s. 170

Recenzje

Jerzy Kosacz - Wspomnienia z Prus Wschodnich, s. 173
Zbigniew Fa³tynowicz - Mi³osz na ¯u³awach, s. 175
Andrzej Kasperek - Rozmowy o Jacku Kaczmarskim, s. 179

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy - Z bliska, z daleka, s. 183

Noty o autorach, s. 189

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele