Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (2) 2/2010

Wydanie pierwszego numeru kwartalnika „Prowincja” by³o spe³nieniem naszych marzeñ o powa¿nym i profesjonalnym pi¶mie kulturalnym. To by³o prawdziwe wyzwanie, a szczególnie chwila konfrontacji naszych pomys³ów z Czytelnikami. Zawsze jest to wielka niewiadoma, szczególnie je¶li chodzi o now± inicjatywê wydawnicz±. Mamy wra¿enie, ¿e uda³o nam siê trafiæ w czytelnicze oczekiwania.
Jeden z uczestników spotkania promuj±cego pierwszy numer naszego pisma powiedzia³: - By³em na spotkaniu promocyjnym i powiem szczerze, ¿e z wra¿enia zapar³o mi dech w piersi i zapomnia³em jêzyka w gêbie. Spodziewa³em
siê jakiej¶ kolejnej gazetki, ambitnej oczywi¶cie s±dz±c po autorach, ale to co zobaczy³em, przeros³o moje oczekiwania. Gratulacje. - Inna czytelniczka po lekturze prowincji powiedzia³a: - Czyta³am bez przerwy przez kilka godzin i jestem w szoku, oczywi¶cie pozytywnym. Wszystko to jest bardzo ciekawe, a dyskusja redakcyjna po prostu otworzy³a mi oczy na wiele rzeczy, z których do tej pory nie zdawa³am sobie sprawy. Jestem sztumiank± z wyboru, pochodzê z niewielkiej miejscowo¶ci pod Sztumem. W zesz³ym roku zbudowa³am dom w Sztumie i to co piszecie o to¿samo¶ci regionalnej to mnie bardzo przekonuje, to porz±dkuje mój ¶wiat i sprawia, ¿e nie ¿a³ujê swojego wyboru, choæ przecie¿ ¿ycie w ma³ym mie¶cie nie zawsze jest ³atwe.
Kto¶ inny pisze: - Czyta³em kwartalnik bez przerwy. Wszystko mi siê podoba³o, a najbardziej dyskusja redakcyjna, a jeden z wierszy Janusza Ryszkowskiego znam ju¿ na pamiêæ. To super pomys³. ¯yczê powodzenia i dalszego
ci±gu. Ju¿ czekam z niecierpliwo¶ci±.

Dla tych kilku s³ów, a tak¿e tych wypowiedzianych w trakcie spotkañ
promocyjnych warto by³o podj±æ spo³eczny trud. Dlatego dzia³amy dalej. Oddajemy w Pañstwa rêce drugi numer naszego kwartalnika. Na pierwszy numer zawsze jest sporo energii i determinacji. O sukcesie i konsekwencji decyduj± kolejne wydania. Chcemy wierzyæ w sukces i chcemy byæ konsekwentni.
Mamy nadziejê, ¿e ró¿orodno¶æ tematyczna drugiego numeru kwartalnika i tym razem przypadnie Pañstwu do gustu. Szczególnej uwadze Pañstwa polecamy teksty dwóch naszych kolegów redakcyjnych - Marka Stokowskiego i Andrzeja Kasperka, którzy w czasie od ukazania siê pierwszego numeru „Prowincji” wydali swoje autorskie ksi±¿ki. Marek Stokowski powie¶æ pod tytu³em „Stroiciel lasu”, Andrzej Kasperek zbiór opowiadañ – „Back in the DDR”, który jest jego debiutem prozatorskim. Fragmenty obu ksi±¿ek publikujemy w tym numerze naszego pisma.
¯yczymy mi³ej lektury i zapraszamy do wspó³pracy.


Spis treści:

Leszek Sarnowski - Prowincja - druga ods³ona

Proza

Marek Stokowski - Stroiciel lasu – fragment powie¶ci
Andrzej Kasperek - Skup opakowañ szklanych
Janusz Ryszkowski - Ma³e prozy
Ma³gorzata Anna Jêdrzejewska - Mnie siê nie spieszy... zaczekam
Janusz Mo¼dzierz - Opowiadania
Dorota Maluchnik - Wspomnienie

Poezja

Jan P. Grabowski - Wiersze
Ma³gorzata Anna Jêdrzejewska - Wiersze
Jerzy Wi¶niewski - Wiersze

Wêdrówki po prowincji

Krystyna Gromek - Kwidzyñska „Ma³a Ojczyzna”
Kordian Kuczma - Patroni naszych ulic - Jan Ba¿yñski
Karolina Manikowska - Akcja Pardenowo
Alicja Janiak - To¿samo¶æ ¿u³awska twórców ludowych
Witold Cyranowicz - Ekologia i dobre smaki w Parparach
Grzegorz Gola - Machandel - smak ¿u³awski z wêdzon± ¶liwk±
ks. Andrzej Starczewski - ¯u³awskie ¶wi±tynie. M±towy Wielkie

Prowincje Europy

Przemys³aw Nehring - O piêknym kraju bunkrów i mercedesów
Maciej Wróblewski - S³oñce, góry i golf – spacer po Irlandii

Ludzie Sierpnia

Jerzy Wi¶niewski - Jerzy Kosacz- artysta z Kwidzyna
Leszek Sarnowski - Zapomniany bibliotekarz z „Solidarno¶ci”

Pasje, inspiracje

Leszek Sarnowski - Organista z Santander
Danuta Thiel - Atelier fotografa w XIX wieku

Na tropach historii

Wojciech Kunicki - Zantyr na „Bia³ej Górze”
Jacek Albrecht - Zantyr w Malborku
Andrzej Lubiñski - O¶wiata polska na Powi¶lu w okresie miêdzywojennym
Leszek Sarnowski - Ocalona pamiêæ. Szkic do portretu ¯ydów sztumskich

Wspomnienia, zapiski, dzienniki

Stefan Piazza – Branicki - Z powstania na Powi¶le
Seweryn Pauch - Zguba w niemieckim mundurze
Andrzej Wi³un - Celuloza z pamiêci - Wielkie ¿arcie

Wystawy, koncerty, relacje

Bogumi³ Wi¶niewski - Wielki mistrz Krzy¿acki w Kwidzynie
Tomasz Drózda - Malbork wczoraj i dzi¶
Wac³aw Bielecki - Chopin w Waplewie
Pawe³ Paziak - Promocja w samo po³udnie

Recenzje

Andrzej Lubiñski - Panowie na Waplewie
Leszek Sarnowski - Bogate Miko³ajki

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - ProwincjonaliaPobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(2) 2/2010


Nasi przyjaciele