Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (18) 4/2014

Dziêki Bogu i kilku ludziom uda³o siê zd±¿yæ przed ¶wiêtami. Osiemnasty numer kwartalnika „Prowincja”. Kolejny zestaw lokalnych historii, ciekawostek, pasji, ludzkich losów.Na zimowe wieczory w sam raz. Prozatorskie nowinki od Janusza Mo¼dzierza i Macieja Kraiñskiego, tym razem w roli opowiadacza, a nie felietonisty. Poza tym poetyckie refleksje Zbigniewa Stelmacha, Sylwii Stankiewicz i naszego przyjaciela z Gronowa Elbl±skiego – ksiêdza Grzegorza W±sowskiego. Andrzej C. Leszczyñski, filozof z Gdañska, uderza w nasze prowincjonalne nuty, choæ
nie tylko.
Du¿a dawka prowincjonalnych peregrynacji. Krystyna i Janusz Ryszkowscy prowadz± nas do Jasnej w gminie Dzierzgoñ, w okolice nieistniej±cej ju¿ wie¿y Bismarcka, Marek Opitz do ¯u³awskiego Parku Historycznego, a Teodor Sejka do Benowa. Ola Paprot szuka to¿samo¶ci, tym razem na Powi¶lu, Andrzej Kasperek porównuje losy reymontowskiego, polskiego ch³opa z ¿u³awskim gospodarzem z XIX wieku, a Kordian Kuczma szuka ¶ladów
powi¶lañskich w …Sopocie.
Jak zwykle spora dawka lokalnej historii autorstwa Romana Niemczyka, Janusza Namenanika, Jana Ch³osty, Bogumi³a Wi¶niewskiego, Leszka Sarnowskiego, Marty Chmieliñskiej-Jamroz, Emila Klingenberga i fragmenty historii szko³y w Janowie, w opracowaniu Andrzeja Lubiñskiego.
W dziale „Pasjonaci” opowie¶æ o zami³owaniach i wêdrówkach Andrzeja Podolskiego ze Sztumu, Marta Chmieliñska-Jamroz prezentuje sylwetkê Zbigniewa Cempy z Miko³ajek Pomorskich, a Magdalena Grodecka analizuje fenomen ruchu rycerskiego przy okazji dwudziestolecia Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej.
Jak zwykle bogata czê¶æ muzyczno-plastyczna kwartalnika. Wac³aw Bielecki podsumowuje swoje wakacyjne woja¿e muzyczne po salach koncertowych Gdyni, Gdañska, Olsztyna, Bydgoszczy, przenosz±c nas te¿ w nie tylko operowe klimaty Lubeki i Hamburga. Jacek Albrecht podsumowuje sezon operowy nowojorskiej Metropolitan Opera w …Elbl±gu.
W naszej „Galerii” tym razem niebanalny artysta z Dzierzgonia Zbigniew Chrostek, w recenzji Jaros³awa Denisiuka. Ponadto recenzje ostatnio wydanych ksi±¿ek i prezentacja graficznych prac zaprzyja¼nionego z kwartalnikiem gdañskiego artysty Paw³a Paulusa Mazura.
¯yczymy mi³ej lektury na coraz zimniejsze wieczory, radosnych, rodzinnych ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia i dobrego Nowego Roku, w którym spe³ni± siê nadzieje, nie zawiod± przyjaciele, spadn± kursy walut, przybêdzie w portfelu, przyjd± na ¶wiat nowe dzieci, pojawi± siê wnuki, przybêdzie miejsc pracy, wróci zdrowie, spadn± czynsze i podatki i znowu bêdzie
mo¿na marzyæ…
Z najlepszymi ¿yczeniami i nieustaj±c± sympati± -   Redakcja

Spis treści:


Poezja

Zbigniew Stelmach - s. 6
Sylwia Stankiewicz - s. 8
ks. Grzegorz W±sowski - s. 15

Proza

Janusz Mo¼dzierz - Pretekst – do prozy... czyli gdzie jest kot pogrzebany, s. 16
Maciej Kraiñski - O tym jak to Pan Hrabia poszed³ na polowanie i k³aniaæ siê koz³owi raczy³, s. 20

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 24

Wêdrówki po prowincji

Krystyna B³aszczyk-Ryszkowska Janusz Ryszkowski - W cieniu wielkiego drzewa, s. 31
Andrzej Kasperek - ¯u³awski ch³op potêg± jest i basta, s.40
Teodor Sejka - Zamek pana feudalnego górowa³ nad ca³± okolic±, s. 51
Kordian Kuczma - Mieszkañcy Powi¶la w historii Sopotu, s. 60
Marek Opitz - Muzeum ¯u³awskie – nowe otwarcie, s. 65
Andrzej Kasperek - Europejskie Dni Dziedzictwa na ¯u³awach, s. 72
Aleksandra Paprot - W poszukiwaniu to¿samo¶ci ¯u³aw i Powi¶la, s. 75
Jerzy Kosacz - „Drzewa umieraj± stoj±c”, s. 80

Na tropach historii

Roman Niemczyk - Traktat w Sztumskiej Wsi na tle wojen polsko–szwedzkich w I po³owie XVII wieku, s. 82
Janusz Namenanik - Trzy najstarsze rysunki Dzierzgonia, s. 87
Jan Ch³osta - Dawna „Gazeta Olsztyñska” na Powi¶lu, s. 95
Jan Makowski Bronis³aw Lubiñski Adam ¦migielski - Kronika szko³y w Janowie, s. 101
Bogumi³ Wi¶niewski - 25 sierpnia 1939 r., s. 112
Leszek Sarnowski - Ostatki PRL–u w sztumskiej PZPR, s. 120
Marta Chmieliñska-Jamroz - Czy znale¼li „Inkê”?, s. 136
Emil Klingenberg - Sentymentalne odwiedziny, s. 141

Pasjonaci

Marta Chmieliñska-Jamroz - Zbigniew Cempa – pasjonat z Miko³ajek, s. 144
Piotr Piesik - Nigdy nie jest za pó¼no. Rozmowa z Andrzejem Podolskim, s. 149
Magdalena Grodecka - Komu wiêcej poruczono, od tego wiêcej wymagaæ bêd±, s. 154

Galeria "Prowincji"

Jaros³aw Denisiuk - Co po narracji? O twórczo¶ci Zbigniewa Chrostka, s. 162

Muzyka - Plastyka

Wac³aw Bielecki - Z notatnika melomana, s. 166
Wac³aw Bielecki - Muzyczna eskapada do Lubeki i Hamburga, s. 174
Jacek Albrecht - Sezon operowy w Elbl±gu, s. 181

Recenzje

Agnieszka Ko³wzan - Homo viator, s. 183
Adam Langowski - Sztumska monografia, s. 185
Leszek Sarnowski - Wiêzienne historie, s. 187

Listy do redakcji, s. 188


Noty o autorach, s. 189


Z graficznej teki Paulusa, s. 197

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele