Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (20) 2/2015

Wysokiego wiaduktu, sugeruj±cego górski plener, z najnowszej ok³adki autorstwa Mariusza Stawarskiego, nie da siê z pewno¶ci± skojarzyæ ani z ¯u³awami ani z Powi¶lem, mo¿e z Szwajcari±. Ale poci±g z naszym regionem skojarzyæ ju¿ mo¿na, bo z Malborka w wielki ¶wiat mo¿na ruszyæ s³ynnym Pendolino. Niektórzy wpadli na pomys³, jak bohater jednego z tekstów, by poci±g zrobiæ w swoim ogrodzie. Poci±g to jednak przede wszystkim podró¿ i do takiej, kolejnej, bo ju¿ dwudziestej podró¿y po naszych prowincjalnych zakamarkach zapraszamy.
Maciej Kraiñski, tym razem poetycko-kulinarnym wspomnieniem, ¿egna w naszym mieniu wybitnego pisarza-noblistê, Güntera Grassa, a Zbigniew Chojnowski w opowiadaniu wierszem pisze Ró¿ewiczem. Lasse Hanssen, szwedzki pisarz, po mieczu spod Elbl±ga, w t³umaczeniu Tomasza Stê¿a³y, debiutuje na naszych ³amach. Micha³ Majewski wraca z kolejnym morskim opowiadaniem. Andrzej C. Leszczyñski prowadzi swoje filozoficzne rozwa¿ania o protestach nieczytaj±cych, nieogl±daj±cych, ale wiedz±cych, a poza tym o Heidegerze, Kierkegardzie i ¶nie.
Tekstami Dominiki Kraski i Wies³awa Olszewskiego snujemy ci±g dalszy opowie¶ci o ¶wiecie minionym ¿u³awsko-powi¶lañskich autochtonów i osadników, wzbogacaj±c ca³y cykl o relacje Anicety Miszkiewicz, Mariana Deniziaka, Feliksa Bobowskiego czy Hansa Juergena von Wilckensa. Ró¿ne do¶wiadczenia, ró¿ne losy, jeden region.
W 95 rocznicê plebiscytu na Powi¶lu Justyna Liguz kre¶li t³o historyczne wydarzenia, cytuj±c obszernie ówczesne gazety. Teodor Sejka przypomina pocz±tki harcerstwa na Ziemi Sztumskiej, a Andrzej Lubiñski dzia³ania repolonizacyjne w Postolinie. Jan Ch³osta, tym razem pisze o porwaniu ksiê¿y przez w³adze sowieckie, a Krzysztof Ostrowski o pocz±tkach milicji w Sztumie. Janusz Namenanik próbuje odtworzyæ nieistniej±c± wie¿ê widokow± w Dzierzgoniu, a Adam Langowski tropi braci Sierakowskich z Waplewa na polowaniu w Indiach.
W prowincjonalnych wêdrówkach - o cudach w Gietrzwa³dzie, kolejce z ¯u³awki Sztumskiej,
poszukiwaniach wielokulturowego Malborka, ratowaniu cmentarza w Jasionnie, ¿u³awskim serze i urokach Lipska. Sporo miejsca po¶wiêcamy tym razem rycerskim historiom i pasjom. Magdalena Grodecka wspomina czasy ¶wietno¶ci dzierzgoñskiego zamku i wielkich szatnych zakonu, Arkadiusz Dzikowski opowiada jak zosta³ Wielkim Hetmanem Kapitu³y Rycerskiej, a Marta Chmieliñska-Jamroz, jak siê zostaje wspó³czesnym mistrzem ¶wiata w rycerskich potyczkach.
W prowincjonalnej Galerii tym razem nie plastycy, a fotograficy, laureaci konkursu og³oszonego, pod patronatem naszego kwartalnika, przez Stowarzyszenie Kochamy ¯u³awy. Na deser muzyczne peregrynacje po regionie autorstwa Wac³awa Bieleckiego i sporo recenzji regionalnych wydawnictw.
Mamy nadziejê, ¿e w skwarze letniej kaniku³y, znajd± Pañstwo chwilê czasu na lekturê. Polecamy i zapraszamy.                                                                                                                                                      Redakcja

Spis treści:


Poezja

Maciej Kraiñski - s. 6
Zbigniew Chojnowski - s. 9

Proza

Lasse Hanssen - Sprawiedliwo¶æ zawsze zwyciê¿y, s. 15
Micha³ Majewski - Szachy, 22
Alina Michalik - Bez ptaka ani rusz, s. 25

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 28

Wspomnienia

Dominika Kraska - MIA - opowie¶æ o dzieciñstwie mojej babci - czê¶æ 2, s. 34
Wies³aw Olszewski - Osadnicy ¿u³awscy, czê¶æ 2, s. 42
Marian Deniziak - Z Kolonii Nurzec do ¯elichowa, s. 50
Aniceta Miszkiewicz - Osadnicy elbl±scy, s. 56
Hans Juergen von Wilckens - Wielka udrêka, s.62
Feliks Bobowski - Moje wspomnienia z Kresów, s. 66
Teodor Sejka - Jak byæ harcerzem - to na ca³e ¿ycie - czê¶æ 1, s. 69

Na tropach historii

Jan Ch³osta - Podstêpne porwanie dwóch ksiê¿y z Warmii,s.75
Adam Langowski - Wyprawa ³owiecka braci Sierakowskich do Indii, s. 82
Justyna Liguz - Plebiscyt na Powi¶lu, s 90
Justyna Liguz - Czym ¿yli mieszkañcy regionu 100 lat temu, s. 96
Andrzej Lubiñski - Repolonizacja w Postolinie, s. 102
Krzysztof Ostrowski - Pocz±tki Milicji Obywatelskiej w Sztumie, s. 108
Janusz Namenanik - Próba rekonstrukcji dzierzgoñskiej wie¿y widokowej, s. 114
Andrzej Kasperek - Napoleon na ¯u³awach, s. 119

Prowincje bliskie i dalekie

Bogumi³ Wi¶niewski - Gietrzwa³d cudem s³yn±cy, s. 123
Marta Chmieliñska-Jamroz - W poszukiwaniu wielokulturowo¶ci, s. 137
Karolina Manikowska - Cmentarz w Jasionnie - przywracanie pamiêci, s. 141
Jacek Opitz - Historia ¿u³awskiego sera, s. 146
Piotr Piesik - ¯u³awska Kolej Ogrodowa, s. 152
Katarzyna Piêko¶ - Zapiski z Lipska, s. 156

Rycerskie historie

Magdalena Grodecka - O ¶redniowiecznej wielko¶ci ma³ego Dzierzgonia, s. 159
Leszek Sarnowski - Najwa¿niejsza jest Regu³a Rycerska - rozmowa z Hetmanem Wielkim Arkadiuszem Dzikowskim, s163
Marta Chmieliñska-Jamroz - Z³oty rycerz z Malborka, s. 168

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Konkursowa wiosna, s. 172

Galeria "Prowincji"

Maria Antonina £obocka - ¯u³awskie detale architektoniczne, s. 179

Recenzje

Jaros³aw Jakubowski - Krzy¿ i cz³owiek, s. 181
Jerzy Szy³ak - Rysunkowa powie¶æ o Szczê¶ciarzu, s. 183
Katarzyna Warachim - Przegrany farciarz? s. 183
Janusz Ryszkowski - Obowi±zek pamiêtania, s. 189
Leszek Sarnowski - Kresowiacy z Prabut, s. 191
Andrzej Lubiñski - O przesz³o¶ci wsi Klasztorek, s. 193
Leszek Sarnowski - Smaczne ¯u³awy, s. 195

Noty o autorach, s. 197
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(20) 2/2015


Nasi przyjaciele