Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (21) 3/2015

Dwudziesta pierwsza "Prowincja"

Lato nas rozpie¶ci³o, nieco rozleniwi³o, z pewno¶ci± zrelaksowa³o. Mamy nadziejê, ¿e czê¶æ czasu po¶wiêcili¶cie Pañstwo na przeczytanie poprzedniego numeru "Prowincji", bo idzie refleksyjna jesieñ i mamy kolejn± dawkê lektury. Dla nas to rok  jubileuszowy, bo w³a¶nie jesieni± piêæ lat temu wydali¶my pierwszy  numer naszego kwartalnika. To ju¿ dwudziesty pierwszy numer pisma.

W dziale literackim polecamy wiersze malarki i poetki ze Starogardu Gdañskiego Jolanty Steppun, humoreski Marka Stokowskiego i dalszy ci±g prozatorskich poszukiwañ Gra¿yny Kamyszek.

 Gdañski filozof Andrzej C. Leszczyñski tym razem w swoich „okruchach” o uboju rytualnym, banalno¶ci z³a i wspó³czesnej nowomowie, a Andrzej Kasperek z kolei o przyjemno¶ci filozofowania i czytania Leszczyñskiego.

Wêdrówki po prowincji tym razem bliskie i dalekie, bo i ¿u³awskie (A. Kasperek), estoñskie (A. Dzikowski) i chiñskie (P. Nehring). Ponadto tekstem Hanny Rolicz rozpoczynamy dyskusjê na temat przysz³o¶ci zamku krzy¿ackiego w Sztumie, którego od ponad 20 lat nie udaje siê ani sprzedaæ ani zagospodarowaæ. Pomys³ów jest wiele, ale ¿adne z dzia³añ nie przynosz± po¿±danych rezultatów.

Jak zwykle spora dawka historii - Janusz Namenanik o dzierzgoñskim herbie, Ryszard Rz±d o mostach w Tczewie i Malborku, Justyna Liguz o pocz±tkach polskiej administracji w Kwidzynie, Jan Ch³osta o Powi¶lu  na ³amach „S³owa Warmii i Mazur”, Marek Dziedzic o amerykañskich bombowcach nad Malborkiem, Stanis³awa D±browska o pocz±tkach szko³y polskiej w Postolinie, Bogumi³ Wi¶niewski o kobietach lekkich obyczajów, a Marcin Owsiñski o ¿u³awskich osadnikach.

Wspominkowa czê¶æ kwartalnika to, piórem Janusza Ryszkowskiego, kolejna ods³ona ¶wietno¶ci nie-prowincjonalnego Waplewa, z którego Adam So³tan koresponduje z wieszczem Zygmuntem Krasiñskim, ukazuj±c europejskie kulisy ¿ycia artystycznej bohemy. Rafa³ Cybulski i Leszek Parus odkrywaj± losy Boles³awa Usowa, nadle¶niczego z Kwidzyna z piêkn± kart± wojenn±, ¶ciganego przez peerelowsk±  bezpiekê, a Teodor Sejka  kontynuuje harcerskie wspominki.

W czê¶ci plastyczno-muzycznej Jaros³aw Denisiuk ¿egna Gerarda Bluma Kwiatkowskiego, twórcê elbl±skiej Galerii EL, Justyna Lijka opowiada o twórczo¶ci oryginalnego pejza¿ysty z Monachium, Piotr Piesik o chórze "Lutnia" i Wawrzyñcu Zamkowskim, a Wac³aw Bielecki podsumowuje swoje wakacyjne wêdrówki muzyczne. W "Galerii Prowincji" oryginalnego rze¼biarza ludowego z Rodowa Ryszarda Rabeszkê opisuje Agnieszka Jarzêbska.

Mamy nadzieje, ¿e konfitury i nalewki na jesieñ przygotowane, ciep³e pledy lub drewno do kominka zgromadzone, zatem „w tych okoliczno¶ciach przyrody” pozostaje nam tylko, razem z kotem Mariusza Stawarskiego,  ¿yczyæ Pañstwu mi³ej lektury.

                                                                                                                                                 Redakcja


Spis treści:


Poezja

Jolanta Steppun - s. 6

Proza

Marek Stokowski - Kelner - Wstyd - Misja, s. 8
Gra¿yna Kamyszek - Czerwone szpilki, s. 12

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 17
Andrzej Kasperek - ¯yæ, to znaczy filozofowaæ, s. 22

Prowincje bliskie i dalekie

Hanna Rolicz - Mój romans ze sztumskim zamkiem, s. 26
Andrzej Kasperek - Serowar ¿u³awski, s. 33
Marta Chmieliñska-Jamroz - Rajd £upaszki, s. 40
Arkadiusz Dzikowski - Estonia - daleka granica królestwa, 43
Przemys³aw Nehring - Wra¿enia z chiñskiej prowincji, s. 49

Na tropach historii

Janusz Namenanik - Ewolucja dzierzgoñskiego herbu, s. 55
Ryszard Rz±d - Bramy ¯u³aw - constructio et destructio, s. 64
Jan Ch³osta - Przesz³o¶æ Powi¶la w "S³owie na Warmii i Mazurach", s. 75
Justyna Liguz - Pocz±tki administracji polskiej w Kwidzynie, s. 81
Stanis³awa D±browska - Kronika Szko³y Podstawowej w Postolinie - 1945-1959, s. 86
Bogumi³ Wi¶niewski - Cienie przesz³o¶ci, s. 93
Marek Dziedzic - Amerykañskie bombowce nad Malborkiem, s. 99
Tomasz Gliniecki - Stalinizm po polsku, czyli wyrok w Sprawie Elbl±skiej, s. 103
Marcin Owsiñski - Baga¿ ludzkich problemów i nadziei, s. 111

Wspomnienia

Janusz Ryszkowski - Sta³em siê ruin± cia³a... Zygmunt Krasiñski pisze na Waplewo, s. 119
Rafa³ Cybulski Leszek Parus - Boles³aw Usow - nadle¶niczy z histori±, s. 133
Marta Chmieliñska-Jamroz - Historia kamienia z pomnika "¯elaznego", s. 138
Teodor Sejka - Jak byæ harcerzem - to na ca³e ¿ycie, czê¶æ 2, s. 141
Dorota Maluchnik - Zasypiamy pod czerwonym kocem, s. 151

Muzyka - Plastyka

Wac³aw Bielecki - Wakacyjne wêdrówki muzyczne, s. 157
Piotr Piesik - Bo nie ma z³ych chórów, s± tylko ¼li dyrygenci, s. 164
Justyna Lijka - Reminiscencje z podró¿y, s. 169
Jaros³aw Denisiuk - Wspomnienie o Gerardzie Kwiatkowskim, s. 176

Galeria Prowincji

Agnieszka Jarzêbska - Ryszard Rabeszko - rze¼biarz z Rodowa, s. 179

Recenzje

Janusz Ryszkowski - Namolka poectwa, s. 189
Janusz Ryszkowski - Z drugiego brzegu przez Hades, s. 190
Jan Ch³osta - Wspomnienia Kaszuby, s. 192
Andrzej Lubiñski - Ksi±dz Barczewski - badacz polsko¶ci, s. 194

Noty o autorach, s. 197

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele