Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (22) 4/2015

Dwudziesta druga „Prowincja”
 
Grafika Mariusza Stawarskiego otwieraj±ca najnowszy numer naszego kwartalnika, czwarty w tym roku, dwudziesty drugi w ci±gu ostatnich piêciu lat, mówi bardzo wiele. To nasz ca³y ¶wiat, o którym mo¿na by te¿ powiedzieæ: Taka Gmina, gdziekolwiek ona jest na ¯u³awach i Powi¶lu, bo tu jest wszystko, i tu siê dzieje, jest ¿ycie i jest satyra.
Tym razem sporo poezji i poza Alfredem Kohnem, sami nowi ludzie, choæ z dorobkiem, ale u nas debiutanci - Ma³gorzata W±tor, Zaza Wilczewska, Wojciech Pelc i z gar¶ci± fraszek Anna Sza³kowska. Prozaika Andrzeja Grzyba zza kociewskiej miedzy ju¿ znamy i polecamy, podobnie jak gdañskiego filozofa Andrzeja C. Leszczyñskiego, który tym razem o psychopatach, psychotykach, trzeciej wojnie ¶wiatowej, skandalu, blu¼nierstwie i grzesznikach.
 
O to¿samo¶ci piszemy w zasadzie bez koñca, ale tym razem z wiêkszym rozmachem, ekumenicznie i wielonarodowo, piórem wybitnych specjalistów - profesorów Józefa Borzyszkowskiego, Cezarego Obrachta–Pr±dzyñskiego, a tak¿e redaktorów - Tomasza Glinieckiego, Andrzeja Kasperka, Grzegorza Goli i historyka Cezarego Oleczka. Wa¿ny namys³
nad histori± miejsca, tym co ju¿ siê zadzia³o i co jeszcze trzeba zrobiæ, by czuæ siê u siebie i pamiêtaæ. Szukamy swego miejsca, a inni jak Annemerie Dorsett z Brazylii, w towarzystwie Arkadiusza We³niaka, szuka swych korzeni pod Dzierzgoniem, Sztumem i na ¯u³awach. Z kolei Marta Chmieliñska-Jamroz towarzyszy poszukiwaniom pochówku „¯elaznego”, jednego z ¯o³nierzy Wyklêtych, a tak¿e obserwuje dla nas odtwarzanie malborskiej Madonny. Teodor
Sejka wspomina harcerskie czasy w Barcicach, a Dominika Lewicka-Klucznik relacjonuje Festiwal Wielorzecze w Elbl±gu, tak¿e z udzia³em naszego kwartalnika.
 
Historyczne w±tki tym razem o ¿egludze wi¶lanej, Zwi±zku Polaków w Niemczech, poczcie, szkole, ksi±¿ce telefonicznej i nieznanym dramatopisarzu z ¯u³aw, a pisz± o tym: Jan Ch³osta, Adam Langowski, Tomasz Jagielski, Janusz Namenanik, Bogumi³ Wi¶niewski i Sylwia Stankiewicz. O wyj±tkowych postaciach naszej prowincji – o autochtonie, my¶liwym i przedsiêbiorcy pisz± Aleksandra Paprot, Kamila Thiel-Ornass i Stanis³awa Wojciechowska-Soja. W muzyczn± podró¿ po raz kolejny zabierze nas Wac³aw Bielecki, a Jaros³aw Denisiuk przypomni wyj±tkowe wydarzenie sprzed piêædziesiêciu lat, czyli Biennale Form Przestrzennych w Elbl±gu.
 
Do czê¶ci Czytelników nasza „Prowincja” dotrze jeszcze przed ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia, do pozosta³ych ju¿ w Nowym Roku. Wszystkim jednak Pañstwu ¿yczymy radosnych ¶wi±t, rodzinnych, refleksyjnych, pe³nych bliskich ludzi i gadaj±cych zwierz±t. ¯yczymy te¿ dobrego przysz³ego roku, optymistycznego, spe³niaj±cego wszelkie ¿yczenia, te
ma³e i te du¿e, pe³nego mi³o¶ci, dobrej nadziei, spolegliwych ludzi, otwartych serc, dobrych ksi±¿ek, muzyki, poezji i ciekawych spotkañ z „Prowincj±”.
                                                                                                                                          Redakcja

Spis treści:


Poezja

Alfred Kohn - s. 6
Ma³gorzata W±tor - s. 8
Zaza Wilczewska - s. 9
Wojciech Jacek Pelc - s. 11

Proza

Andrzej Grzyb - Guzik, s.13

Esej


To¿samo¶æ

Józef Borzyszkowski - „Co dzieñ Polak narodowi s³u¿y”. Testament do wype³nienia, s. 24
Cezary Obracht-Prondzyñski - Wspó³czesna to¿samo¶ci ¿u³awska, s.31
Tomasz Gliniecki - O nowej narracji w opowiadaniu o przesz³o¶ci lokalnej, s.37
Grzegorz Gola - Obrazki ¿u³awskie, s. 42
Cezary Oleczek - ¯ywa legenda Prus Wschodnich, s. 47
Andrzej Kasperek - Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, s.54

Wêdrówki po prowincji

Arkadiusz We³niak - Dziadek Franz z Jasnej i historie równoleg³e , s.65
Andrzej Kasperek - I Kongres ¯u³awski, s. 76
Marta Chmieliñska-Jamroz - Madonna malborska, s.80
Marta Chmieliñska-Jamroz - Poszukiwania ¯elaznego, s. 83
Dominika Lewicka-Klucznik - Festiwal Wielorzecze, s. 88
Teodor Sejka - Barcice na „Nieprzetartym Szlaku”, s. 94
Wies³aw Olszewski - Nowy szlak kajakowy przez ¯u³awy, s. 10

Na tropach historii

Jan Ch³osta - Polacy w Prusach Wschodnich, s. 107
Tomasz Jagielski - Max Halbe – 150 rocznica urodzin dramatopisarza z Ko¼lin, s. 113
Janusz Namenanik - Pewna ksi±¿ka telefoniczna, s. 115
Adam Langowski - Sztumska historia pocztowa (1945-1980), s.119
Bogumi³ Wi¶niewski - Wis³a ¿eglug± sta³a, s.128
Sylwia Stankiewicz - Z dziejów Szko³y Polskiej w Waplewie, s. 136

Sylwetki

Aleksandra Paprot - „Jestem trzecim Emilem i jestem tutejszy” Wspomnienia Emila Klingenberga, autochtona ze Sztumskiej Wsi, s. 149
Kamila Thiel-Ornass - My¶listwo to dla mnie rodzinna tradycja Rozmowa z Andrzejem Rozkwitalskim, nestorem sztumskiego my¶listwa , s.158
Stanis³awa Wojciechowska-Soja - O cz³owieku, który nie chcia³ pe³zaæ po ziemi, s. 165

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Z notatnika melomana, s. 174

Galeria Prowincji

Jaros³aw Denisiuk - 50 lat inspiracji. Formy przestrzenne w Elbl±gu, s. 184

Recenzje

Justyna Czernicka - Magiczne opowie¶ci , s.190
Janusz Ryszkowski - „Biblioteki Waplewskiej” debiut wyborny, s.192
Andrzej Lubiñski - M³odzi badacze Uniwersytetu Gdañskiego, s.197
Janusz Ryszkowski - Historia Emila i nie tylko, s.200

Fraszki

Anna Sza³kowska - s. 202

Listy do redakcji, s.203


Noty o autorach, s. 204

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele