Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (25) 3/2016

Szanowni Pañstwo, przedstawiamy kolejny ¶wi±teczny numer naszego kwartalnika. Kolejny, bo w ubieg³ym roku obchodzili¶my piêciolecie naszego pisma, a obecny numer jest dwudziestym pi±tym w kolejno¶ci, zatem srebrne gody. A poza tym ¶wiêtowaæ lubimy.
Poetycko tym razem wzrusz± Pañstwa lub zaniepokoj±: Piotr Wies³aw Rudzki (tak¿e w podró¿nym eseju nieco dalej), Cezary Dobies z Pary¿a i Krzysztof Magiera. Z przyjemno¶ci± na prozatorskim „odcinku” witamy naszego Marka Stokowskiego oraz debiutanta Micha³a Zarzecznego.
Profesor Andrzej C. Leszczyñski tym razem o maniakach, wierze i jej braku, ¶wi±tynnym przepychu, no i jak zwykle o ¿yciu. Andrzej Kasperek w ciekawym, ale prosimy o cierpliwo¶æ, bo w nieco przyd³ugim tek¶cie (ale co tam, nasz kwartalnik!) kre¶li dalszy ci±g pisarskiego portretu Marka Stokowskiego.
Polecamy szczególnie, autopromocyjnie i tendencyjnie.
Kiedy prosili¶my profesora Uniwersytetu Gdañskiego Marka Adamca o recenzjê najnowszej ksi±¿ki Andrzeja Grzyba – „Ana. Rozbite lustro”, traktuj±cej o ludzkim nieszczê¶ciu i poszukiwaniu sensu ¿ycia, nie wiedzieli¶my, ¿e bêdzie to po¿egnalna recenzja. Andrzej by³ kociewskim Przyjacielem „Prowincji”, dlatego ¿egnamy Go szczególnie, piórem Micha³a Majewskiego.
W prowincjonalnych wêdrówkach Jerzy Domino zachwyca siê oryginalnymi dzwonnicami s³upowymi na ¯u³awach, Marta Chmieliñska-Jamroz wyci±ga nas na wêdrówkê ¶ladami „¿o³nierzy wyklêtych”, Adam Langowski podgl±da odkrywanie nieznanych grobów w Ramotach, a Agnieszka Michaj³ow, redaktorka Radia Gdañsk, zabiera nas na wyj±tkow±, wodn± podró¿ z redaktorkami Radia Gdañsk po Pêtli ¯u³awskiej, od Bia³ej Góry, po Zalew Wi¶lany. Swoimi naukowymi refleksjami i ustaleniami z kolei dziel± siê z nami dwie m³ode doktorantki, Aleksandra Paprot, pisz±c o badaniach spo³eczno¶ci ukraiñskiej na ¯u³awach i Powi¶lu oraz Ma³gorzata £ukianow, przypominaj±ca wk³ad w powojenne zagospodarowywanie Powi¶la osadników z centralnej Polski.
W czê¶ci historycznej wyszed³ nam trochê sztumskookoliczny numer, ale te¿ okoliczno¶æ jest niezwyk³a, bo w³a¶nie ¶wiêtujemy (kolejny ¶wi±teczny akcent) sze¶æsetlecie za³o¿enie Sztumu, wiêc prosimy o wyrozumia³o¶æ inne ¿u³awsko-powi¶lañskie ostêpy. I tak, piórem Adama Chêcia, przypominamy sylwetkê wielkiego mistrza Micha³a Küchmeistera, który 23 wrze¶nia 1416 roku nada³ Sztumowi akt lokacyjny, a Janusz Ryszkowski kontynuuje swoj± sztumsk± opowie¶æ z prze³omu wieków. W zwi±zku z tym, ¿e w tym roku obchodzimy 1050 rocznicê Chrztu Polski publikujemy tekst ks. profesora Jana Wi¶niewskiego, opisuj±cego to, co wydarzy³o siê nieco pó¼niej, a mianowicie misje chrystianizacyjne,
miêdzy innymi biskupa Chrystiana, w dawnej Pomezanii. Rozpoczynamy te¿ ciekawy cykl artyku³ów Jacka Schirmera po¶wiêconych ziemiañstwu na ziemi sztumskiej. Janusz Namenanik zag³êbia siê z kolei w historiê dzierzgoñskiego szkolnictwa, a Wies³aw Olszewski przenosi nas w czasy krzy¿ackie do Szkarpawy.
Tamara Fr±czkowska zaprasza nas na pielgrzymkê do Santiago de Compostelli, Piotr Piesik na ko³o podbiegunowe, za naszym „obie¿y¶wiatem” Andrzejem Podolskim, a Andrzej Kasperek do Krasnogrudy Mi³osza, Czy¿ewskich i Szroederów. Bogumi³ Wi¶niewski opowiada o kwidzyñskim ¿yciu Doroty w M±tów, a Teodor Sejka o swoim s±siedzie z Barcic.
Bogato i ró¿norodnie w czê¶ci muzycznej, bo Wac³aw Bielecki o muzyce powa¿nej z odrobin± jazzu, Rafa³ Cybulski na folkowo i korzennie, a Krzysztof Hajbowicz o ¶piewaj±cych mennonitach z Pensylwanii w Malborku. W naszej galerii plastycznej tym razem o oryginalnych dzia³aniach artystycznych w „wiosce cudów” czyli w Rodowie. W¶ród  ecenzentów nasz sta³y wspó³pracownik dr Jan Ch³osta o Mazurach i debiutuj±cy na naszych ³amach Wojciech Boros z zaprzyja¼nionego kwartalnika „Bliza” o poetach elbl±skich.
Mamy nadziejê, ¿e znajd± Pañstwo na naszych ³amach swój kawa³ek prowincji.
                                                                                                                          ¯yczymy mi³ej lektury.
                                                                                                                                                                  Redakcja

Spis treści:


Poezja

Piotr Wies³aw Rudzki - s. 6.
Cezary Dobies - s.9.
Krzysztof Magiera - s. 11.

Proza

Marek Stokowski - Opowiadania, s. 14.
Micha³ Zarzeczny - Kilka niepotrzebnych s³ów, s. 19.

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 23.
Andrzej Kasperek - Fuga na samo-loty, las i anielskie skrzyd³a, cz. 2, s. 28.
Katarzyna Laskowska - Kontemplacja minionego w poezji Romana Tkacza, s.40.
Piotr Wies³aw Rudzki - "I tylko jedno jest zdarzenie: dworzec". - Prowincja, kolej i melancholia, s. 43
Marek Adamiec - Tragedia bez katharsis, s. 49.
Micha³ Majewski - Po¿egnanie Andrzeja Grzyba, s. 56.

Wêdrówki po prowincji

Jerzy Domino - Dzwonnice s³upowe, s. 58.
Adam Langowski - Bezimienne groby w Ramotach, s.63.
Agnieszka Michaj³ow - Pêtl± ¯u³awsk± z Radiem Gdañsk, s. 69.
Marta Chmieliñska-Jamroz - Partyzanckim szlakiem, s. 77.
Marta Chmieliñska-Jamroz - Partyzanckim szlakiem, s. 77.
Aleksandra Paprot - Ukraiñcy i ich dziedzictwo kulturowe na ¯u³awach i Powi¶lu, s.81.
Ma³gorzata £ukianow - "Centralacy" na Powi¶lu - przyczynek do refleksji, s. 86.

Na tropach historii

ks. Jan Wi¶niewski - Biskup Chrystian na misyjnym szlaku w Pomezanii, s. 89.
Adam Chêæ - Wielki mistrz Micha³ Küchmeister - za³o¿yciel Sztumu, s. 96.
Wies³aw Olszewski - Sprawiedliwo¶æ Mistrza Rybickiego, s. 100.
Jacek Schirmer - Ziemianie Ziemi Sztumskiej i ich posiad³o¶ci 1466 - 1945, s. 104.
Janusz Ryszkowski - Opowie¶ci sztumskiej tre¶ci 1899 - 1901, s 116.
Janusz Namenanik - Z dziejów dzierzgoñskiego szkolnictwa, s. 129.

Prowincje dalekie i bliskie

Andrzej Kasperek - Na pograniczu w Krasnogrudzie, s. 139.
Tamara Fr±czkowska - Moja droga - Camino de Santiago, s. 143.
Piotr Piesik - 137 kilometrów codziennie, s. 152.

Sylwetki

Bogumi³ Wi¶niewski - Kwidzyñskie ¿ycie Doroty z M±tów, s. 155.
Teodor Sejka - Cz³owiek z Ugorów, s. 163.

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Zapiski melomana - klasyka latem, s. 169.
Krzysztof Hajbowicz - Chór amerykañskich mennonitów w Malborku, s. 179.
Rafa³ Cybulski - Raz do roku w Rudnikach, s. 182.

Galeria Prowincji

Rafa³ Cybulski - Pole Szuk w Rodowie, s. 187.

Recenzje

Wojciech Boros - Przeoczenia, pomy³ki, s. 189.
Jan Ch³osta - Mazurskie klimaty, s. 191.

Konkurs poetycki i fotograficzne Swojskie klimaty

* *** - I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanis³awa Filipowicza, s. 194.
* *** - IV Festiwal Literatury Wielorzecze. s. 195.
* *** - Swojskie klimaty, s. 196.

Noty o autorach, s. 196.

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele