Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (3) 1/2011

Du¿o uwagi w tym numerze postanowili¶my po¶wiêciæ rewitalizacji miast Dolnego Powi¶la i ¯u³aw. W wielu z nich widaæ ju¿ powa¿ne zmiany, które maja doprowadziæ do stworzenia nowego oblicza dawnych centrów lub stworzenia zupe³nie nowych centrów. Najbardziej zaawansowane prace w tym zakresie s± w Malborku i Kwidzynie, a w tej chwili rozpoczynaj± siê dzia³ania zwi±zane z odnowieniem najstarszej czê¶ci miasta w Sztumie. Dziêki europejskim ¶rodkom ju¿ niebawem mamy szansê zobaczyæ dawne starówki, zniszczone przez „wyzwolicieli”, w nowej szacie. Czy jest to mo¿liwe, jakie s± szanse i zagro¿enia, co z tego bêd± mieli mieszkañcy i tury¶ci, a tak¿e kto za to p³aci? Na ten temat dyskutuj± burmistrzowie miast, konserwator zabytków i architekt.


Spis treści:


Rewitalizacja prowincji

Justyna Liguz - Rewitalizacja Kwidzyna, s. 6
Aleksandra Kapejewska - Budowanie to¿samo¶ci lokalnej. Rewitalizacja Malborka, s. 17
Leszek Tabor - Operacja na s³abn±cym sercu miasta. Rewitalizacja Sztumu, s. 21
Dyskusja redakcyjna - Rewitalizacja prowincji, s. 26

Poezja

Marek Stokowski - Lasy Pomezanii i inne wiersze, s. 62
Anna Bo³t - Curriculum vitae i inne wiersze, s. 65
Marta Falkowska - Kalendarzowe incognito, s. 68
Piotr Marcin Kuczkowski - Wiersze, s. 72
Sebastian Kubiak - Wiersze, s. 72

Esej

Andrzej Kasperek - Wiosna 1905 wed³ug Stanis³awa Mas³owskiego i Jacka Kaczmarka, s. 74

Wêdrówki po prowincji

Anna Weronika Brzeziñska Ma³gorzata Maria Wosiñska - Sztutowo czy Stutthof? Program badawczy, s. 86
Aleksandra Paprot - Menonici w Stogach Malborskich, s. 101

Prowincje Europy

Gra¿yna Nawrolska - O ¶redniowiecznych pielgrzymkach i znakach pielgrzymich, s. 113
Bogumi³a Bruniecka - W drodze do Composteli, s. 120

Na tropach historii

Roman Niemczyk - ¦wiêty Wojciech w Prusach, s 129
Ryszard Rz±d - ¯ycie kulturalne w Malborku w okresie miêdzywojennym, s. 139

Wspomienienia, zapiski, dzienniki

Leszek Sarnowski - Katyñ - Smoleñsk - Sztum 1940 - 2011, s. 150
Stanis³aw Bortnowski - "Nie czujê siê Si³aczk±" - wywiad z Krystyn± Muszyñsk±, s. 155
Adam Langowski - Przydzielony na Powi¶le, s 164
Edward Cyrklaff - Ojciec by³ cz³owiekiem skrupulatnym, s.173

Wystawy, koncerty, relacje

Wac³aw Bielecki - Muzyczny karnawa³. Zapiski melomana, s. 181

Recenzje

Marek H. Kotlarz - Cz³owiek z zamku i strojenie natury, s. 186
Marek H. Kotlarz - Pokolenie prze³omu, czyli zupe³nie stronnicza rcenzja, s.188
Leszek Sarnowski - Menonici w Dolinie Kwidzyñskiej, s. 192
Tomasz Gliniecki - Truso, s.192
Leszek Sarnowski - Bank z korzeniami, s. 196

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - Prowincjonalia, czyli kronika ¿ycia terenowego, s. 198
Maciej Kraiñski - Opowiastki z Waplewa

Noty o autorach
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(3) 1/2011


Nasi przyjaciele