Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (27) 1/2017

Witamy w 2017 roku. Rozpoczynamy ósmy rok naszej wspólnej dzia³alno¶ci – pisz±cych i czytaj±cych, z nadziej±, ¿e bêdzie nas coraz wiêcej. Na pocz±tek du¿a dawka literatury. Rozstrzygnêli¶my I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Stanis³awa Filipowicza, poety dzia³aj±cego i tworz±cego w Dzierzgoniu. Wiersze nagrodzonych autorów publikujemy w tym numerze. S± to - Anna Nawrocka, Dorota Ryst, Dominika Lewicka-Klucznik, Karolina Manikowska, Kamila £y³ka-Kosiñska, Anna Piliszewska oraz wyró¿nieni nagrod± specjaln± za wiersz o Dzierzgoniu – Stanis³awa Wojciechowska-Soja i Krzysztof £aszuk.
Polecamy kolejn± ksi±¿kê sztumianki Gra¿yny Kamyszek, która debiutowa³a kilka lat temu na ³amach naszego kwartalnika, a dzi¶ wydaje ju¿ swoj± trzeci± ksi±¿kê. Brawo. Poza tym opowiadanie Janusza Mo¼dzierza, fragment powie¶ci Anny Pepliñskiej, a tak¿e debiutancki krymina³ kwidzynianina Krzysztofa Bochusa.
Profesor Andrzej C. Leszczyñski tym razem dzieli siê z nami refleksj± nad istot± cz³owieczeñstwa, przywo³uj±c nie nazbyt w tej kwestii optymistyczne my¶li Jean Paul Sartre’a, Jonathana Littela, Zygmunta Baumana, Dubravki Ugrešiæ, Thomasa Hobbes’a, Antoniego Czechowa czy dominikanina ojca Innocentego.
Bardziej optymistyczne s± wêdrówki po prowincji. Tym razem Dobromi³a Rzyska-Laube opowiada o rodzinnym albumie Sierakowskich z Waplewa, Grzegorz Gola o wizerunku ¶w. Nepomucena, a Arkadiusz Kosiñski o m³odych twórcach nowego portalu spo³eczno¶ciowego z Kwidzyna.
W czê¶ci historycznej Agata Janik siêga czasów staro¿ytnych Gotów, Piotr Podlewski opowiada o pochówku Achacego Czemy, wojewody malborskiego z XVI wieku, Bogumi³ Wi¶niewski tropi ¶lady zaginionego relikwiarza kwidzyñskiego, a Adam Langowski odkrywa francuskie polowania braci Sierakowskich. Janusz Namenanik przypomina dzieje dzierzgoñskich przemys³owców, a Marta Chmieliñska-Jamroz wraca do ucieczki pilota z Malborka na Bornholm w 1953
roku. Teodor Sejka opisuje misyjn± pracê siostry Maksymiliany na rosyjskich stepach, a Wies³aw Olszewski rowerow± wyprawê po rosyjskiej czê¶ci Puszczy Rominckiej.
Dominik ¯y³owski opowiada o swoim fotografowaniu ¶wiata, który znika z roku na rok, a ks. Andrzej Starczewski o ratowaniu sakralnych zabytków w diecezji elbl±skiej. Swoje osobiste zapiski udostêpni³ nam prof. Marian Szarmach, w których wspomina wyj±tkow± postaæ profesor Zofii Abramowiczówny z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Stanis³awa Wojciechowska-Soja kontynuuje swoj± opowie¶æ o Macieju Kilarskim, legendzie malborskiego zamku. Gdañsk± premierê „Quo vadis?”, oratorium Feliksa Nowowiejskiego sprzed ponad stu lat, przypomina Wac³aw
Bielecki, a Edward Hulewicz, legenda polskiej muzyki rozrywkowej lat 70-tych, wspomina swoje artystyczne pocz±tki w Kwidzynie. To pierwsza czê¶æ jego opowie¶ci, któr± bêdziemy kontynuowaæ w nastêpnych numerach.
W naszej galerii prezentujemy ba¶niowy ¶wiat malarski Iwony Czeszejko-Sochackiej, m³odej malarki ze Sztumu. Ponadto, recenzje autorstwa Janusza Ryszkowskiego, Andrzeja Kasperka i Jana Ch³osty oraz - go¶cinnie - gar¶æ aforyzmów Lecha M. Jakóba, poety z Ko³obrzegu i redaktora Latarni Morskiej. Kolejne artystyczne oblicze naszej prowincji na ok³adce ods³ania Mariusz Stawarski.
No i na koniec co¶ dla smakoszy, czyli s³ynne rogaliki prowincjonalne, dostêpne do tej pory wy³±cznie na sztumskiej promocji kwartalnika. Mo¿na spróbowaæ samodzielnie. Polecamy, ¿ycz±c tak¿e smakowania naszego kwartalnika, bo dni coraz d³u¿sze.
                                                                                                                                                         Redakcja

Spis treści:


Poezja - I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanis³awa Filipowicza

Anna Nawrocka - s. 7.
Dorota Ryst - s. 9.
Dominika Lewicka-Klucznik - s. 11.
Karolina Manikowska - s. 13.
Kamila £y³ka-Kosiñska - s.15.
Anna Piliszewska - s. 17.
Stanis³awa Wojciechowska-Soja - s. 20.
Krzysztof £aszuk - s. 22.

Proza

Janusz Mo¼dzierz - Lekcja savoir-vivre-u, s. 23.
Anna Pepliñska - Andzia, s. 26.
Krzysztof Bochus - Czarny manuskrypt, s. 31.
Arkadiusz Kosiñski - Krzy¿ackie warownie ze zbrodni± w tle... rozmowa z Krzysztofem Bochusem, s. 34.
Gra¿yna Kamyszek - W cieniu iskier, s. 39.
Leszek Sarnowski - Iskierki s± zarodkami ognia ... rozmowa z Gra¿yn± Kamyszek, s. 43.

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 47.
Katarzyna Kuroczka - Morcinek znany i nieznany, uwagi rozproszone o ¿yciu i twórczo¶ci, s. 52.

Kongres Kultury Pomorskiej

Piotr Wyszomirski - Kongres Kultury Pomorskiej - Kultura porozumienia, s. 62.

Wêdrówki po prowincji

Dobromi³a Rzyska-Laube - Z rodzinnego albumu Sierakowskich, s. 65.
Grzegorz Gola - Nepomuk nowodworski, s. 72.
Arkadiusz Kosiñski - DAJATI, czyli m³odzi kwidzyniacy w natarciu, s. 75.

Na tropach historii

Agata Janik - Bursztynowa droga Gotów, s. 78.
Piotr Podlewski - Pochówek Achacego Czemy (von Zehmen) w ko¶ciele parafialnym ¶w. Anny w Sztumie, s.82.
Bogumi³ Wi¶niewski - Zaginiony relikwiarz kwidzyñski, s. 86.
Adam Langowski - Polowania braci Sierakowskich w Montresorze, s. 94
Janusz Namenanik - Heinrich i Oskar Penner. Dzierzgoñscy przemys³owcy, s. 102.
Tomasz Jagielski - Ksi±dz, który powiedzia³ "nie" Hitlerowi, s. 108.
Marta Chmieliñska-Jamroz - Represje po ucieczce pilota z Malborka na Bornholm w 1953 r., s. 110.

Prowincje bliskie i dalekie

Teodor Sejka - Tam, gdzie ¶lady zes³añców, nasza siostra Maksymiliana, s. 115.
Wies³aw Olszewski - Rowerem do rosyjskiej czê¶ci Puszczy Rominckiej, s. 125.

Aforyzmy

Lech M. Jakób - Do góry nogami. Aforyzmy, s. 132.

Rozmowy

Leszek Sarnowski - Fotografowanie to porz±dkowanie ¶wiata... rozmowa z Dominikiem ¯y³owskim, s. 135.
Leszek Sarnowski - Dba³o¶æ o zabytki to wyraz kultury i wra¿liwo¶ci duchowej... rozmowa z ks. Andrzejem Starczewskim, s. 142.

Wspomnienia

Marian Szarmach - Zapiski z roku 1988, s.148.
Stanis³awa Wojciechowska-Soja - Legendy Macieja Kilarskiego ci±g dalszy, s. 157.
Leszek Kunda - Od bikiniarzy do bigbitu... rozmowa z Edwardem Hulewiczem, cz. 1, s. 163.

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Gdañska premiera "Quo vadis?" Feliksa Nowowiejskiego (7 grudnia 1910), s. 173.

Galeria Prowincji

Leszek Sarnowski - Cieszê siê ka¿dym dniem... rozmowa z Iwon± Czeszejko-Sochack±, s. 184.

Recenzje

Jan Ch³osta - Zwyczaje pogrzebowe na po³udniowej Warmii, s. 186.
Janusz Ryszkowski - Mój rega³ podrêczny, s. 188.
Andrzej Kasperek - Dwie ksi±¿ki o Sztutowie, s. 194.

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Wielorzecze", s. 198,


Nasze smaki

Andrzej Kasperek - Rogaliki "prowincjonalne" pani Inki, s. 199.

Noty o autorach, s. 201.

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele