Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (28) 2/2017

Witamy Pañstwa na przednówku letniej kaniku³y. Czas na lekturê i kolejny numer naszego kwartalnika. Poetyckich wzruszeñ dostarcz± Pañstwu znani ju¿ Alfred Kohn i Piotr Michna oraz debiutuj±cy na naszych ³amach: £ucja Dudziñska, Katarzyna Kuroczka, Ewa Poniznik. Literackie opowie¶ci tym razem autorstwa Marka Stokowskiego, Grzegorza Pe³czyñskiego i Ryszarda Filbrandta.
Profesor Andrzej C. Leszczyñski w swoim eseju zmaga siê z definicj± i istot± mi³o¶ci, seksualno¶ci, wspomagaj±c siê Iwaszkiewiczem, Levinasem, Kêpiñskim, Szymborsk±, Mi³oszem czy Safon± z Lesbos. Profesor Gra¿yna B. Tomaszewska dokona³a analizy jednego z opowiadañ naszego redakcyjnego kolegi Andrzeja Kasperka Spopiela³e w³osy Sulamitki z tomu Koronczarka.
Po naszej prowincji oprowadza Andrzej Kasperek, mi³o¶nik ¯u³aw, ju¿ nie „krzok” ale coraz bardziej „pniok”, i wie co pisze o swoim Nowym Dworze Gdañskim. Ponadto Tomasz Jagielski zaprasza do Grabin-Zameczka, Andrzej Czapliñski, mimo, ¿e z Dzierzgonia wiedzie nas do cesarskich Kadyn na ³owieckie wspomnienia, a Dominik ¯y³owski, elbl±ski fotografik, filozof i bibliotekarz snuje siê po nostalgicznych ¿u³awskich wodach, od Gdañskiej G³owy a¿ po Jeziorak.
Na tropach historii - jak zwykle ró¿norodnie. Piotr Napiwodzki, by³y dominikanin zabawi³ siê tym razem postaci± Wilhelma z Modeny i zaprosi³ go do Sztumu. Bogumi³ Wi¶niewski dr±¿y tajemnice kwidzyñskiego podzamcza, Janusz Namenanik przypomina dzierzgoñskich biskupów, Jan Ch³osta ksiêdza Leona Kamiñskiego. Z kolei Gra¿yna Nawrolska podsumowuje wstêpne badania archeologiczne w miejscu dawnego zamku w Prabutach. Specjalnej uwadze polecamy tekst Marcina Owsiñskiego, który opisuje fina³ opowie¶ci Miros³awa Melerskiego o „ojcowym” imadle, które
z domowego warsztatu, po wielu latach sta³o siê muzealnym eksponatem w dawnym obozie koncentracyjnym
Stutthof.
Na bogato tym razem w dziale wspomnieñ. Jacek Albrecht pisze o swojej matce, jako kolejny przyczynek do losów polskiej inteligencji, a Andrzej Kasperek, pasjonat-polonista, ju¿ bardziej wspó³cze¶nie spisuje refleksje belferskie ze spotykania po latach ze swoimi uczniami. Ot, ¿ycie. Tak jak kolejna czê¶æ wspominek bigbitowo-towarzysko-kulturowych Edwarda Hulewicza, legendy polskiej muzyki rozrywkowej, rodem z Kwidzyna. Osobna czê¶æ i wyj±tkowa w naszym kwartalniku to opowie¶æ Khedi Alievy z Czeczenii, choæ mo¿na powiedzieæ w³a¶ciwie, ¿e ju¿ z Gdañska, bo od kilku lat tu mieszka i dzia³a na rzecz integracji uchod¼ców. Opisywali¶my jaki¶ czas temu Albaniê, Irlandiê, a nawet Chiny. By³y to geograficzno-socjologiczne ciekawostki. Czeczenia to dramat, ale i bliska nam, choæ daleka prowincja, warta uwagi.
Z kolei Leszek Sarnowski i Andrzej Fac opowiedz± o swoich refleksjach zwi±zanych z wa¿nym wydarzeniem, czyli Pomorskim Kongresem Kultury.
W naszej galerii plastycznej Jaros³aw Denisiuk, prezentuje artystów naszego subregionu w ramach dorocznego, tym razem 29 Salonu Elbl±skiego. Prace kilkoro z nich zdobi± te¿ III i IV stronê naszej ok³adki.
W poprzednim numerze pisali¶my o smakowitych rogalikach pani Inki ze Sztumu, w tym numerze rozpoczynamy cykl opowie¶ci o pomorskich smakach, czyli li¶cie produktów tradycyjnych. Opowie o nich marsza³ek województwa Mieczys³aw Struk, a o czerniñskim jab³ku - Anna Dro¿d¿, ¿eby by³o ciekawiej, naukowiec z Cieszyna.
Ponadto polecamy recenzje Janusza Ryszkowskiego, Andrzeja Kasperka, Andrzeja Lubiñskiego, Krystiana Zdziennickiego.
Choæ ok³adka, jak zwykle autorstwa Mariusza Stawarskiego, nieco w deszczowym klimacie, to ¿yczymy pogodnego lata (jak i usposobienia), by znalaz³ siê czas na relaks i spokojn± lekturê.
                                                                                                                                                          Redakcja

Spis treści:


Poezja

Alfred Kohn - s. 6.
£ucja Dudziñska - s. 8.
Katarzyna Kuroczka - s. 11.
Ewa Poniznik - s.14.
Piotr Michna - s. 16.

Proza

Marek Stokowski - Pieczurin, Kanclerz, Czechy, s. 20.
Grzegorz Pe³czyñski - Lekcja historii. ¯o³nierz Stiepan. Opowie¶æ Anahit Petrosjan. Ulubiona bajka. Kleopatra. Ksiê¿na, s. 26.
Ryszard Filbrandt - Prze³om. W krêgu. Zmiana kierunku, s. 30

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 31.
Gra¿yna B. Tomaszewska - Tajemnica Spopiela³ych w³osów Sulamitki z Koronczarki Andrzeja Kasperka, s. 37.

Wêdrówki po prowincji

Andrzej Kasperek - By³o sobie kiedy¶ miasteczko, s.44.
Andrzej Czapliñski - Kadyny - pomnik ³owiectwa, s. 54.
Dominik ¯y³owski - Nie licz±c psa, czyli setki kilometrów niespiesznej ¿eglugi, s. 65.
Tomasz Jagielski - Grabiny-Zameczek legenda ¿u³awska, s. 70.

Na tropach historii

Piotr Napiwodzki - Wilhelm z Modeny w Sztumie, s. 73.
Janusz Namenanik - Dzierzgoñscy biskupi, s. 78.
Bogumi³ Wi¶niewski - Wyj±tkowy zjazd kwidzyñski w roku 1233, s. 83.
Gra¿yna Nawrolska - Z przesz³o¶ci prabuckiego zamku, s. 91.
Jan Ch³osta - Ksiê¿a trudnych czasów: Leon Kamiñski, s. 97.
Marcin Owsiñski - Imad³o wróci³o do domu, s. 102.

Wspomnienia

Jacek Schirmer - Ziemianie Ziemi Sztumskiej i ich posiad³o¶ci 1466-1945, cz. 2, s. 106.
Jacek Albrecht - Wspomnienia o mojej mamie, s. 121.
Leszek Kunda - Od bikiniarzy i bigbitu do ... Rozmowa z Edwardem Hulewiczem, cz. 2, s. 131.
Andrzej Kasperek - Spotkanie po latach, s.141.
Khedi Alieva - Czarne wdowy. Wspomnienia Czeczenki, s. 145.

Pomorski Kongres Kultury

Leszek Sarnowski - Kultura niezgody, wstydu, czy porozumienia, czyli o Pomorskim Kongresie Kultury s³ów kilka, s. 151.
Andrzej Mestwin Fac - Kongres Kultury Pomorskiej - potrzeba czy rzecz zupe³nie zbêdna?, s. 158.
* *** - Deklaracja Kongresu Kultury Pomorskiej, s. 160.

Muzyka - Teatr - Poezja

Wac³aw Bielecki - Wiosenne koncertowanie w szko³ach muzycznych, s. 161
Leszek Sarnowski - Po³owa siódemki, czyli Teatr 3.5 z Dzierzgonia. Rozmowa z twórc± teatru Markiem Kurkiewiczem, s. 167.
Leszek Sarnowski - VooVoo w Sztumie. Czy to jest muzyka tylko dla starych ludzi?, s. 176.

Galeria Prowincji

Jaros³aw Denisiuk - 29 Salon Elbl±ski, s. 183.

Pomorskie smaki

Leszek Sarnowski - Smaki dzieciñstwa, czyli o produktach tradycyjnych. Rozmowa z Mieczys³awem Strukiem, marsza³kiem województwa pomorskiego, s. 188.
Anna Dró¿d¿ - Jab³ko czerniñskie, s. 188.

Recenzje

Janusz Ryszkowski - Mój rega³ podrêczny, s. 192.
Andrzej Kasperek - Porucznicy, kapitanowie, pu³kownicy, s. 196.
Andrzej Lubiñski - Nowa publikacja ks. Jana Wi¶niewskiego, s. 200.
Krystian Zdziennicki - 10 numerów "Tek Kociewskich", s. 202.

Noty o autorach, s. 204.

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele