Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (29) 3/2017

   Witamy Pañstwa po kwartalnej przerwie, z nadziej±, ¿e poprzedni numer naszego kwartalnika zosta³ ju¿ zaczytany. Spieszymy, zatem z now± dawk± lektury. Na powitanie kataryniarz z ok³adki Mariusza Stawarskiego. Spodoba³ siê nam, bo jako¶ tak pasuje chyba do naszej dzia³alno¶ci. On siê stara wygrywaæ zgrabne melodyjki, a my staramy siê umiliæ Pañstwu czas lektur± naszych prowincjonalnych ró¿no¶ci.
   Poetyck± czê¶æ otwiera, debiutuj±ca na naszych ³amach poetka z Izraela, Diti Ronen, której rodzina zginê³a w obozie koncentracyjnym Stutthof. Wraca do tamtych chwil poematem ptaszek. O jej wizycie i spotkaniu z m³odzie¿± w Sztutowie pisze tak¿e Joanna Hulanicka. Nowe wiersze prezentuje znana ju¿ naszym czytelnikom Zaza Wilczewska. Proza to dobrzy znajomi - Marek Stokowski, Gra¿yna Kamyszek i debiutuj±cy na naszych ³amach poeta, pie¶niarz Janusz Pierzak.
   Profesor Andrzej C. Leszczyñski tym razem o ciszy i muzyce w …rezonansie, o ¶rodowisku, sztuczno¶ci i sztuce, która ocala. Publikujemy fragment ksi±¿ki Krzysztofa Czy¿ewskiego Ma³e centrum ¶wiata, bo to naszym zdaniem wyj±tkowa rzecz, opowiadaj±ca nieprowincjonalnie o ró¿nych prowincjach, które, jak siê okazuje, mog± bywaæ centrum ¶wiata. O tym, ¿e Czy¿ewskiego warto czytaæ przekonuje tak¿e Andrzej Kasperek. Z kolei Jacek Albrecht zastanawia siê nad etosem polskiej inteligencji.
   W wêdrówkach po prowincji ¶ladami przydro¿nych kapliczek ziemi malborskiej wiedzie nas Aleksander Kupryjaniuk, po bezdro¿ach rodzinnej Galicji snuje siê Dominik ¯y³owski, w nieznane zakamarki ziemi sztumskiej ci±gnie nas Piotr Podlewski. Marta Chmieliñska-Jamroz relacjonuje z Podlasia, Tomasz Jagielski z Ko¼lin, Wies³aw Olszewski znad Zalewu Wi¶lanego, Andrzej Kasperek biesiaduje z mennonitami, a Janusz Ryszkowski odprowadzaj±c swoj± córkê na poci±g, na stacjê kolejow± w Mleczewie ma widzenia z Sierakowskimi, So³tanem, Ossowskim i Matejk± w tle.
    Sensacj± archeologiczn± pachnie tekst Bogumi³a Wi¶niewskiego, który odkrywa nowe grodziska na ziemi kwidzyñskiej, a inny archeolog - Gra¿yna Nawrolska zaprasza nas na biesiadowanie w ¶redniowiecznym Elbl±gu. Adam Langowski kre¶li portret wybitnego hrabiego Adama Sierakowskiego z Waplewa i jego my¶liwskie pasje, a Janusz Namenanik opisuje dramatyczne czasy w „wyzwalanym” Dzierzgoniu. Pani Halina £ukawska, przy wsparciu swojej córki Alicji, opowiada o swoich m³odzieñczych latach spêdzonych w czasie ostatniej wojny, na robotach przymusowych pod Sztumem, a Teodor Sejka ju¿ po wojnie zwiedza Moskwê.
   Tekstem o „czarnych wdowach” Khedi Alieva rozpoczê³a w poprzednim numerze nasz nowy cykl „Polska z wyboru”, opowie¶ci o ludziach, którzy trafili do naszego kraju i regionu z ró¿nych stron ¶wiata. Uciekli przed wojn±, szukaj± korzeni, albo trafili tu z mi³o¶ci, jak autorka kolejnego tekstu Pamela Palma Zapata z Chile.
   Ponadto £ucja Dudziñska opowiada o poezji i nie tylko, Wac³aw Bielecki o swoich muzycznych podró¿ach, Andrzej Kasperek o festiwalu Jacka Kaczmarskiego, a Stanis³awa Wojciechowska-Soja w naszej Galerii kre¶li portret Andrzeja Krzemiñskiego, artysty, spo³ecznika i „staro¶wieckiego pana na rowerze”.
                                                                                                                                             Redakcja

Spis treści:


Poezja

Diti Ronen - s. 6.
Zaza Wilczewska - s. 14.

Proza

Marek Stokowski - Finckenstein, Postolin, Bociany, s. 16.
Gra¿yna Kamyszek - Noc duchów, s. 21.
Janusz Pierzak - Casting, JO - JO, s. 24.

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 26.
Krzysztof Czy¿ewski - Ma³e centrum ¶wiata, s. 31.
Andrzej Kasperek - Czy¿ewski krzepi, s. 34.
Jacek Albrecht - Etos inteligencji polskiej, s. 37.

Wêdrówki po prowincji

Joanna Hulanicka - Ocaleni z holocaustu. Drugie pokolenie, Diti Ronen w Sztutowie, s. 39.
Stanis³aw Kuprjaniuk - Kapliczki przydro¿ne na Ziemi Malborskiej, s. 44.
Andrzej Kasperek - Miêdzynarodowe Spotkania Mennonitów na ¯u³awach po raz ósmy, s. 55.
Andrzej Kasperek - Miêdzynarodowe Spotkania Mennonitów na ¯u³awach po raz ósmy, s. 55.
Janusz Ryszkowski - Przystanek Mleczewo i jego cienie s³awnych podró¿nych, s. 59.
Andrzej Kasperek - Miêdzynarodowe Spotkania Mennonitów na ¯u³awach po raz ósmy, s. 55.
Andrzej Kasperek - Miêdzynarodowe Spotkania Mennonitów na ¯u³awach po raz ósmy, s. 55.
Piotr Podlewski - Niekomercyjny przewodnik po Ziemi Sztumskiej, czê¶æ 1, s. 72.
Wies³aw Olszewski - Zatoka ¦wie¿a, s. 83.
Marta Chmieliñska-Jamroz - Rajdy z histori± ¯o³nierzy Wyklêtych w tle, s. 87.
Tomasz Jagielski - Stra¿nik wa³owy z Ko¼lin, s. 91.
Dominik ¯y³owski - Sze¶æ grajcarów. Kartka z podró¿y w czasie, s. 93.

Na tropach historii

Bogumi³ Wi¶niewski - Ostatnio odkryte grodziska w Pomezanii, s. 96.
Gra¿yna Nawrolska - ¦redniowieczne uczty w Elbl±gu, s. 102.
Adam Langowski - Hrabia Adam Sierakowski jako my¶liwy, s. 109.
Janusz Namenanik - Dzierzgoñski „pierwszy dzieñ wolno¶ci”, s. 119.
Marta Chmieliñska-Jamroz - Tajemnicza ¶mieræ milicjanta, s. 129.

Wspomnienia

Halina £ukawska - Byli¶my oznakowani jak byd³o. Na robotach przymusowych w Birkenfelde 1942-1945, s. 131.
Teodor Sejka - Zaproszenie do Moskwy, s. 146.

Polska z wyboru

Pamela Palma Zapata Dorota Jaworska - Z powodu mi³o¶ci. Opowie¶æ Chilijki, s. 155.

Rozmowy

Dominika Lewicka-Klucznik - O ludziach na drodze, poezji, prowadzeniu za rêkê i zgodzie na porwanie z pr±dem, rozmowa z £ucj± Dudziñsk±, s. 166.

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Wêdrówki muzyczne: Górny ¦l±sk i Mazowsze, s. 170.
Andrzej Kasperek - Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, s. 180.

Galeria Prowincji

Stanis³awa Wojciechowska-Soja - Staro¶wiecki pan na rowerze, czyli o malborskim plastyku Andrzeju Janie Krzemiñskim, s. 185.

Recenzje

Janusz Ryszkowski - Mój rega³ podrêczny, s. 191.
Katarzyna Kuroczka - Wszystko przypomina bluszcz, s. 194.
Andrzej Lubiñski - Biografia wybitnego Warmiaka, s. 197.
Jan Ch³osta - Monografia parafii we Wrzesinie, s. 199.

Noty o autorach, s. 202.


Noty o autorach, s. 202.

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele