Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (30) 4/2017

Idzie zima. Id± ¶wiêta. Czas na prezenty. Spieszymy z naszym kwartalnikiem. Dobra okazja, ¿eby ludziom ¿yczliwym zanie¶æ dobr± nowinê prowincjonalnych tre¶ci. A du¿o siê dzieje. Bo w poezji same nowo¶ci: Ewelina Dysko, Pawe³ Nieczuja-Ostrowski, Bartek Wi¶niewski. Sami debiutanci, przynajmniej u nas. Polecamy.
Proza to nasz sta³y bywalec i redakcyjny kolega Marek Stokowski, filozof Piotr Napiwodzki na tropach Wilhelma z Modeny i Guglielma z Piemontu i przyjaciele z ziemi prabuckiej Agnieszka Korol i Tomek Wandzel. Profesor Andrzej C. Leszczyñski tym razem o aktorstwie, Ró¿ewiczu i Rimbaud.
W historycznej czê¶ci Arkadiusz We³niak o sztuce genealogii praktycznej, Jan Ch³osta o konsulacie polskim w przedwojennym Kwidzynie, a Janusz Namenanik i Andrzej Lubiñski o rzemie¶lnikach w powiecie sztumskim. Archeologiczne wie¶ci maj± dla Pañstwa: Bogumi³ Wi¶niewski, o wsi Klasztorek pod Kwidzynem i Gra¿yna Nawrolska o dzieciêcym ¶wiecie w dawnym Elbl±gu. Janusz Ryszkowski nadal ¶ledzi podró¿nych na stacji kolejowej w Mleczewie. Sylwia Stankiewicz z rozrzewnieniem wspomina czasy poci±gowych podró¿y do Dzierzgonia przez Waplewo, a Piotr Podlewski wiedzie nas po bezdro¿ach ziemi sztumskiej w poszukiwaniu historycznego genius loci. Nasz redakcyjny ¿u³awiak Andrzej Kasperek odwiedza przed- i powojenny Nowy Staw, a tak¿e nowodworski dom z 1930 roku.
Polecamy szczególnej uwadze nasz nowy cykl autorstwa Krzysztofa Czy¿ewskiego, który wêdruj±c po prowincjach ¶wiata zaprasza nas na swoje bezdro¿a, s³owem i obrazem (fotografi±) opisuj±c swoje globtroterskie wra¿enia.
Kontynuacje to wspomnienia Pani Haliny £ukawskiej z Malborka z robót przymusowych, ale te¿ piórem Leszka Kundy, opowie¶ci bo¿yszcza t³umów z lata 70-tych, czyli Edwarda Hulewicza, kwidzynianina z urodzenia.
Na prowincji wszystko zdarzyæ siê mo¿e, tak¿e to, ¿e ka¿dy z Czytelników mo¿e staæ siê autorem czy bohaterem kwartalnika, bo oto Stanis³awa Wojciechowska-Soja kre¶li, jak zwykle dociekliwie, wizerunek naszej sta³ej Czytelniczki, czyli Heleny Biskup, która dziêki esperanto, odnalaz³a sens ¿ycia.
W Galerii Prowincji z okazji trzydziestego (znów ma³y jubileusz) numeru prezentujemy sylwetkê naszego „nadwornego” malarza, czyli Mariusz Stawarskiego, którego ok³adki od pocz±tku nam towarzysz± w wêdrówkach po prowincjach bliskich i dalekich, w poszukiwaniu „uniwersum”.
W dziale „Polska z wyboru” tym razem o Niemcu, który postanowi³ osiedliæ siê na ¯u³awach. To Wolfgang Jürgen Naujocks, który podobnie, jak bohaterka naszej opowie¶ci z poprzedniego odcinka Pamela Palma Zapata, trafi³ do Polski z wyboru serca, choæ tak¿e rodzinnego sentymentu.
Ponadto wiele recenzji o ciekawych ksi±¿kach regionalnych i rozmowa Agaty Kopczyñskiej z Magdalen± Miko³ajczak, blogerk± i standuperk±.
Na ¶wi±teczny czas Bo¿ego Narodzenia i na ca³y przysz³y rok ¿yczymy samego dobra ka¿dego dnia, rodzinnego ciep³a, wiernych przyjació³ i nieustaj±cego zaczytania w ”Prowincji”.
                                                                                                                                                     Redakcja

Spis treści:


Poezja

Rados³aw Wi¶niewski - s. 6.
Pawe³ Nieczuja-Ostrowski - s. 8.
Ewelina Dysko - s. 10.

Proza

Marek Stokowski - Piszcza³ka - ¦limak - £osie, s. 10
Agnieszka Korol - Zamczysko, s. 14.
Tomasz Wandzel - Wróble, s. 22.
Piotr Napiwodzki - Wilhelm z Modeny i Guglielmo z Piemontu, czê¶æ 2, s. 26.

Esej

Andrzej Cezary Leszczyñski - Okruchy, s. 32.

Na tropach historii

Arkadiusz We³niak - Efekt drzewka, albo o genealogii bardzo praktycznej, s. 38.
Bogumi³ Wi¶niewski - Klasztorek – wie¶ bogata w historiê, s. 46.
Janusz Namenanik - Cech dzierzgoñskich stolarzy w 1900 roku, s. 52.
Gra¿yna Nawrolska - Dzieciêcy ¶wiat w ¶redniowiecznym Elbl±gu, s. 58.
Jan Ch³osta - Polski Konsulat w Kwidzynie w latach 1920-1939, s. 64.
Teodor Sejka - Pocz±tki harcerstwa na Ziemi Sztumskiej, 70.
Andrzej Lubiñski - Z dziejów sztumskiego rzemios³a, s. 76.

Wêdrówki po prowincji

Andrzej Kasperek - Mój dom 1930, s. 81
Sylwia Stankiewicz - Bana ju¿ dawno têdy nie je¼dzi, s. 89.
Maciej Andrzej Grochowski - Kajakowe sp³ywy wodami ¯u³aw, s. 95.
Piotr Podlewski - Niekomercyjny przewodnik po Ziemi Sztumskiej, czê¶æ, s. 100.
Andrzej Kasperek - Neuteich – Nytych – Nowy Staw, s. 107.
Janusz Ryszkowski - Kawiarniane ¿ycie Rodziewicza, s. 117.

Prowincje bliskie i dalekie

Krzysztof Czy¿ewski - Notatnik s³ów i obrazów wrzesieñ-pa¼dziernik 2017, s. 122.

Wspomnienia

Halina £ukawska - Ucieczka z Prus Wschodnich do domu, czê¶æ 2, s. 147.
Leszek Kunda - Od bikiniarzy i bigbitu do… cz. 3, z Edwardem Hulewiczem rozmawia Leszek Kunda, s. 161.

Sylwetki

Stanis³awa Wojciechowska-Soja - Jak Ludwik Zamenhof odmieni³ jej ¿ycie, s. 172.
Andrzej Kasperek - Wolfgang ¿u³awiak z wyboru, s. 181.

Galeria "Prowincji"

Agnieszka Albrecht - Ksiê¿yc w labiryncie. Malarstwo Mariusza Stawarskiego w malborskim zamku, s. 189.

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Klasyka na ¿ywo i z mediów, s. 193.

Rozmowy

Agata Kopczyñska - Od kabaretu do Internetu, z Magd± Miko³ajczyk, standuperk± i blogerk±, rozmawia Agata Kopczyñska, s. 202.

Recenzja

Andrzej Kasperek - Nowe ksi±¿ki o ¯u³awach, s. 207.
Jan Ch³osta - Odkrywanie historii Powi¶la, s. 210.
Krystian Zdziennicki - Sze¶æ wieków Sztumu, s. 212.
Andrzej Lubiñski - My¶liwi z histori±, s. 216.

Noty o autorach, s. 218.

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele