Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (4) 2/2011

W pierwszym numerze naszego kwartalnika wiele uwagi po¶wiêcili¶my to¿samo¶ci lokalnej. Wracamy do tematu tekstem naszego go¶cia Lothara Quinkensteina, Niemca, który od 16 lat mieszka w Polsce, a od niedawna w Malborku. Wprowadza on nas w ¶wiat prowincji i prowincjalizmu europejskiego, Heimatu i Vaterlandu, niemieckiego romantyzmu, rozliczeñ z przesz³o¶ci±, poszukiwania w³asnej to¿samo¶ci, pokazuj±c jednocze¶nie rolê literatury w opisywaniu i oswajaniu raju lub traumy utraconego dzieciñstwa. W tym kontek¶cie na uwagê zas³uguje równie¿ tekst Aleksandry Paprot, studentki kulturoznawstwa z Uniwersytetu Gdañskiego, pokazuj±cy zderzenie dwóch ¶wiatów w powojennej rzeczywisto¶ci ¯u³aw – nowych osadników i tych, którzy ¿yli tu od wieków. W prowincjonaln± podró¿ przedwojennych ¯u³aw zabiera nas Marek Kotlarz, pod±¿aj±c ¶ladami Güntera Grassa i Jego pisarskich opowie¶ci.


Spis treści:

Lothar Quinkenstein - Prowincja, Heimat, literatura, s. 6
Marek H. Kotlarz - Odkrywanie prowincji, s .22
Aleksandra Paprot - ¯u³awskie powroty, s. 24

Proza

Jacek Albrecht - Portret. Bajka o motywach ¿ycia, s. 31
Tomasz Wandzel - Dotyk motyla, s. 40
Janusz Mo¼dzierz - Ch³ód; Schody - opowiadania, s. 47
Anna Bo³t - Zaduszna wie¶; Garb - opowiadnia, s. 51
Ryszard Filbrandt - Konwój; Fartuch - opowiadania, s. 54

Poezja

Maciej Kraiñski - Druga Brama, s. 6o
Agnieszka Kuczkowska - Wiersze, s. 61
Paulina Dyka - Retro space, s. 65
Jerzy Fila - Stroiciel, s. 65

Esej

Andrzej Kasperek - Wiosna 1905 wed³ug Stanis³awa Mas³owskiego i Jacka Kaczmarka, cz. 2, s. 74

Reporta¿

Tomasz Wandzel - Plan dnia, s. 82

Wêdrówki po prowincji

Jerzy Domino - Zabytkowe kana³y, s. 93
Kordian Kuczma - Patroni naszych ulic - Sierakowscy, s. 99
Maciej Kraiñski - Opowiastki z Waplewa, s. 103
Ewa Pytel - Ko¶ció³ ¦wiêtego Miko³aja w Cyganku, s. 106
ks. Mieczys³aw Józefczyk - Ko¶cio³y malborskie w I po³owie XVII wieku, s. 112
Marcin Owsiñski - Ostatni ¶wiadkowie, s. 121
Jerzy Wi¶niewski - Tajemnice mirowickiego krzy¿a, s. 129

Na tropach historii

Grzegorz Woliñski - Cystersi na misyjnym szlaku, s. 132
Roman Niemczyk - Wiktoria pod Trzcian±, s. 140
Arkadiusz We³niak - Rodziny ziemiañskie w powiecie sztumskim w latach 1772 - 1945, s. 147
Wac³aw Bielecki - Organy ko¶cio³a ¶w. Anny w Sztumie, s. 159
Danuta Thiel-Melerska - S³u¿yli Bogu i Ojczy¼nie. Organi¶ci ko¶cio³a ¶w. Anny w Sztumie, s. 167

Sylwetki

Tomasz Gliniecki - Opowie¶æ o kowalu z ¯u³aw, co w Elbl±gu samochody robi³, s.177
Karolina Manikowska - Ferdinad Schulz - bohater ponad podzia³ami, s. 185

Wspomienienia, zapiski, dzienniki

Andrzej Wi³un - Celuloza w pamiêci, cz. 2 - Osinobus, s. 197
Pawe³ Paziak - Wspomnienia z rzeki ¦wiêtej wy³owione, s. 203

Recenzje

Marian Szarmach - Rajski ogród, s. 206
Leszek Sarnowski - ¯u³awskie klimaty, s. 208
Wac³aw Bielecki - Sztumskie opowie¶ci, s. 210

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - Prowincjonalia, czyli kronika ¿ycia terenowego, s. 213

Noty o autorach, s. 219
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(4) 2/2011


Nasi przyjaciele