Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (5) 3/2011

W tym numerze - jak zwykle bogata dawka prozy i poezji pióra naszych sta³ych autorów takich jak: Janusz Mo¼dzierz, Janusz Ryszkowski, Ma³gorzata Jêdrzejewska, Sebastian Kubiak, Andrzej Kasperek (najnowsze opowiadanie), a tak¿e debiutantów - Izy Plath i Kamila Przeperskiego. W dziale eseju tekst o poecie Andrzeju Lipniewskim - piewcy ¯u³aw oraz traktat o ... krze¶le Miros³awa Melerskiego, a tak¿e tekst o ¶ladach Mi³osza, a w³a¶ciwie Jego matki, na ¯u³awach, autorstwa profesora Feliksa Tomaszewskiego z Uniwerystetu Gdañskiego.


Spis treści:


Proza

Janusz Mo¼dzierz - Obywatel Bosko, s. 14
Ma³gorzata Anna Jêdrzejewska - Prawem kaduka, s. 25
Iza Plath - Aktorka, s. 27

Poezja

Janusz Ryszkowski - Z cyklu "Nie¶miertelniki", s. 37
Kamil Przeperski - w pasmanterii s± s³owa... , s. 39
Sebastian Kubiak - na r¿ysku ,,, , s. 41
Andrzej Lipniewski - Rekonesans i in., s. 43

Esej

Katarzyna Laskowska - Andrzej Lipniewski - piewca ¯u³aw podeszczowych, s. 46
Feliks Tomaszewski - ¯u³awy Mi³osza, s. 51
Miros³aw Melerski - Traktat o krze¶le, s. 60

Wêdrówki po prowincji

Kordian Kuczma - Blaski i cienie rodu Kalksteinów, s. 66
Tomasz Agejczyk - Malbork - miasto cmentarzy, s. 72
Maciej Kraiñski - O koprze popitym winem rose, s. 84
Radomir z Tigenhofu - Refleksje ¯u³awiaka, s. 86
Janusz Ryszkowski - Tajemnice sztumskiej Strzelnicy, s. 90
Jacek Albrecht - Miasto i zamek w Malborku. Wspólnota i s±siedztwo, s. 94
Inga Murawska El¿bieta Zwierzyñska - ¯ydowskim szlakiem. Wakacje na dwóch kó³kach, s. 101

Na tropach historii

Andrzej Lubiñski - ¯ycie teatralne i muzyczne na ziemi sztumskiej w latach 1868-1892, s. 107
Tomasz Gliniecki - Ostatnie dni wojny na Mierzei Wi¶lanej, s. 116
Leszek Sarnowski - Represje wobec konspiracji antykomunistycznej na ziemi sztumskiej, s. 123
Marta Chmieliñska - Zdrajcy bêd± ich zwaæ bandytami. Nieznani bohaterowie nz Zajezierzu, s. 132

Sylwetki

Jan Kulas - Ksi±dz W³adys³aw £êga rodem z Powi¶la, s. 137
Jerzy Kosacz - Franek, s. 141

Wspomienienia, zapiski, dzienniki

Andrzej Wi³un - Celuloza z pamiêci, cz. III - O betonowaniu i co ma klin do tego, s. 147
Jerzy Kosacz - Spotkanie w Rakowcu, s. 153

Wydarzenia

Leszek Sarnowski - Kongres europejski na bogato, s. 156
Wac³aw Bielecki - Inauguracyjny koncert Elbl±skiej Orkiestry Kameralnej, s. 162

Rozmowy

Wac³aw Bielecki - Organy zaw³adnê³y mn± zupe³nie - rozmowa z organist± Jerzym Kukl±, s. 166
Leszek Sarnowski - Praca, pasja, marzenia - rozmowa z muzykami zespo³u jazzowego Omnivore z Dzierzgonia, s. 172

Recenzje

Wac³aw Bielecki - O ziemi z wody wy³onionej, s. 177
Pawe³ Paziak - Okruchy ¿u³awskich wspomnieñ, s. 179
Justyna Liguz - Knafle, szneki, topki, czyli ma³y s³ownik ziemi ryjewskiej, s. 182

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - Prowincjonalia, czyli kronika ¿ycia terenowego, s. 184

Noty o autorach, s. 190
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(5) 3/2011


Nasi przyjaciele