Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (6) 4/2011

Tym razem przygotowali¶my dla Pañstwa spor± dawkê prozy. Fragmenty powie¶ci autobiograficznej „Na bocznych torach” autorstwa Edwarda Studziñskiego, który w bezkresach Syberii poszukuje swojej rodziny i wspomina trudne dzieciñstwo na znanych wielu pokoleniom Polaków, szlakach syberyjskich. Nasz sta³y opowiadacz Andrzej Kasperek opisuje swoje ¯u³awy, dok±d w mro¼nych czasach stanu wojennego trafi³ te¿ nasz przyjaciel z Gdañska Marek Kotlarz. O tych trudnych czasach pisze te¿ Jerzy Kosacz, który swój azyl znalaz³ w Bia³kach pod Sadlinkami, gdzie spotykali siê tak¿e inni dzia³acze solidarno¶ciowego podziemia z Kwidzyna. Na naszych ³amach porcj± poezji debiutuj± - Ryszard Skowroñski z Prabut, Zbigniew Stelmach i Aldona Borowicz ze Sztumu oraz Jerzy Kosacz z Kwidzyna.


Spis treści:


Proza

Edward Studziñski - Na bocznych torach, s. 19
Marek H. Kotlarz - Noc na ¯u³awach, s. 33

Poezja

Ryszard Skowroñski - Elementarz i in., s. 51
Aldona Borowicz - Zamiast fotografii rodzinnej i in., s. 53
Jerzy Kosacz - Dzikie go³êbie i in., s. 55
Zbigniew Stelmach - Na wyk³adzie i in., s. 57
Janusz Ryszkowski - Zbiegam cichutko z tej kartki. O poezji Zbigniewa Stelmacha, s. 59

Wêdrówki po prowincji

Janusz Namenanik - Dzierzgoñ z targów konnych s³yn±cy, s. 116
Andrzej Czapliñski - Tajemnice Góry Zamkowej i Szwedzkiego Szañca, s. 124
Roman Niemczyk - Gdy ksi±¿ka by³a orê¿em, s. 132
Janusz Ryszkowski - Przyrzekli kó³ko ¶piewu lepiej popieraæ, s. 138
Marta Chmieliñska - Milicjant konspiratorem Marian Babiñski, s. 145
Miros³aw Melerski - Dzieje pewnego imad³a, s. 152
Tomasz Kukowski - Oddzia³y polityczno-obronne na Powi¶lu w czasie stanu wojennego, s. 158

Wspomienienia, zapiski, dzienniki

Maria Donimirska - W oczekiwaniu na decyzje Konferencji Wersalskiej 1919 r., s. 164
Andrzej Wi³un - Celuloza z pamiêci, cz. IV - W zakamarkach transportu i sprzêtu budowlanego, s. 179

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Koncert Diny Joffe w Waplewie, s. 187
Wac³aw Bielecki - Zapomniany kompozytor z Elbl±ga, s. 189
Leszek Sarnowski - Du¿o eksperymentujemy - rozmowa z Arkadiuszem "Rogasiem" Rogowskim z zespo³u Szerwony Abodus, s. 193

Plastyka

Agnieszka Jarzêbska - Benedykt Kroplewski, malarz rozsypanych drobiazgów, s. 197

Film

Agata Janik - Specjalistka od krêcenia problemów, s. 199

Recenzje

Wac³aw Bielecki - Na bocznych torach, s. 202
Danuta Thiel-Melerska - ¯u³awskie zegary, s. 204

Z przymru¿eniem oka

Maciej Kraiñski - Ju¿ dwunasta na zegarze, poncz podaj± gospodarze, s. 206
Marek Stokowski - Prowincjonalia, czyli kronika ¿ycia terenowego, s. 208

Noty o autorach, s. 213
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(6) 4/2011


Nasi przyjaciele