Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (7) 1/2012

Rozpoczynamy wspólnie trzeci rok, mamy nadziejê, ¿e ju¿ „naszego” kwartalnika „Prowincja”. Mo¿e to niewiele, bo licz±c kwartalnie to dopiero po o¶miu numerach mo¿na by mówiæ o pe³nych dwóch latach, a sze¶æ numerów to zaledwie pó³tora roku. Niezale¿nie od tego, czy to du¿o, czy ma³o, mo¿emy powiedzieæ, ¿e co¶ siê uda³o. Uda³o siê skupiæ ¶rodowisko pisz±cych autorów, których z numeru na numer przybywa i uda³o siê, co jest zdecydowanie cenniejsze, skupiæ wokó³ pisz±cych (bo ci zawsze pisaæ bêd±,choæby do szuflady), ¶rodowisko czytaj±cych, których te¿ przybywa.


Spis treści:


Proza

Andrzej Kasperek - Nag³y koniec babiego lata, s. 6
Jerzy Kosacz - Micha, s. 13
Ryszard Filbrandt - Ucieczka, s. 16
Janusz Ryszkowski - Czê¶ciowo spe³niony cz³owiek, s. 27
Marek Ofierski - Historyjki, s. 30

Poezja

Sebastian Kubiak - s. 34
Micha³ Kander - s. 37
Piotr Michna - s. 38

Esej

Karolina Ciechorska-Kulesza - Tak blisko, tak daleko, czyli o niejednoznaczno¶ci przestrzeni, s. 40

Wêdrówki po prowincji

Tomasz Agejczyk - Opowie¶ci miejskich murów. Malbork, s. 46
Jerzy Kosacz - Opowie¶ci miejskich murów. Kwidzyn, s. 51
Pawe³ G³ogowski - Opowie¶ci miejskich murów. Sztum, s. 53
Jacek Albrecht - Wej¶cie na zamek wysoki. Malborskie rekonstrukcje, s. 57
Adam Langowski - W kulturalnym pegeerze, 65
Kordian Kuczma - Donimirscy z Matejk± i ¯eromskim w tle. Patroni naszych ulic, cz. 5, s. 72
Seweryn Pauch - Do³ki pokutne w £asinie, s. 77
Roman Niemczyk - Czernin parafialny, s. 83

Prowincje dalekie i bliskie

Wies³aw Olszewski - Z ¯u³aw na Podlasie. Nad Bugiem, s. 89

Na tropach historii

Janusz Namenanik - Smutne dzieje dzierzgoñskiej kolei, s. 98
Andrzej Czapliñski - Ko¶ció³ w Starym Mie¶cie, s. 105
Leszek Sarnowski - Ferdynad Schichau - ¿elazny wizjoner i filantrop, s.116
ks. Wojciech Zawadzki - Sztumski mêczennik o. Gottfried Fuchs, s. 125
Marta Chmieliñska - Walczyli i umierali za woln± Polskê, dzi¶ wci±¿ nazywa siê ich bandytami, s.134

Wspomnienia, zapiski, dzienniki

Stanis³aw Widuchowski - Wspomnienia, s. 140
Andrzej Wi³un - Celuloza z pamiêci, cz. V. O zmorze wynagradzania za pracê, s. 153

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Barokowe i wspó³czesne ¶piewanie. Rozmowa z Ann± Miko³aczyk-Niewiedzia³, sopran, s. 159
M. ¯. - Old Jazz nad Tug±, s. 162

Plastyka

Barbara Sosnowska - Apetyt na malowanie, 164

Recenzje

Wac³aw Bielecki - Krajobraz ¿u³awski, s. 167
Andrzej Lubiñski - Trzynastego grudnia, s. 170
Leszek Sarnowski - Wokó³ elbl±skiej "Solidarno¶ci", s. 172
Tomasz Agejczyk - Niewolnik pod ¿aglami, s. 173
Wac³aw Bielecki - Mercadante - Doppler - Kar³owicz, czyli pierwsza p³yta Elbl±skiej Orkiestry Kameralnej, s. 175

Z przymru¿eniem oka

Maciej Kraiñski - Szar¿a Kebaba. Islam idzie!, s. 177
Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 181

Listy do Redakcji, s. 186


Noty o autorach, s. 188

Zamów książkę:
Książka jest obecnie niedostępna w naszej wirtualnej bibliotece.
Można ją kupić w wybranych miejscach - kliknij, aby sprawdzić gdzie.


Nasi przyjaciele