Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (8) 2/2012

Kolejny numer naszego kwartalnika, rozpoczynamy esejem Krzysztofa Czy¿ewskiego, wybitnego animatora dzia³añ miêdzykulturowych, który wiele lat temu swoj± prowincjê odnalaz³ w Sejnach i Krasnogrudzie. To w³a¶nie w Krasnogrudzie, na pograniczu polsko-litewskim, w dworze nale¿±cym niegdy¶ do rodziny Czes³awa Mi³osza, powsta³o w ubieg³ym roku Miêdzynarodowe Centrum Dialogu. Czy¿ewski zaprasza na prowincjê, która jego zdaniem stwarza autentyczn± mo¿liwo¶æ poznawania ¶wiata, zachêca do pionierskiej aktywno¶ci i budowania pisz±c: „Chcia³bym, aby Polska sta³a siê prowincj±. Chcia³bym, aby odkrywane w ró¿nych regionach i zakamarkach Polski “nowe prowincje” zwyciê¿y³y w niej ducha prowincjonalizmu”...


Spis treści:


Esej

Krzysztof Czy¿ewski - Czas prowincji, s. 6

Proza

Andrzej Kasperek - Nocny jastrz±b, s. 10
Janusz Mo¼dzierz - Cofka, s. 16
Tomasz Wandzel - Hycel, s. 22

Poezja

Krzysztof Kuczkowski - s. 29
Alfred Kohn - s. 31
Marcin W³odarski - s. 33
Iwona Skopiñska - s. 35
Jerzy Kosacz - s. 37

Wêdrówki po prowincji

Justyna Liguz - Palcem po mapach dawnego Kwidzyna, s. 38
Aleksandra Turowska - Szlak rowerowy mennonitów, czyli kreowanie to¿samo¶ci ¿u³awskiej, s. 48
Jacek Albrecht - Co dalej ze Szko³± £aciñsk±, s. 57
Kordian Kuczma - Wiebe, Steinbrecht, Flotwell - patroni naszych ulic, cz. 6, s. 59
Wies³aw Olszewski - Tajemnicza Z³ota Góra w Ró¿ewie, s. 64
Andrzej Kasperek - Wódka gdañska, napój mi³y dla Polaka, s. 70
Agnieszka Jarzêbska - "Ty by³a¶ mój poczatek i znów jestem z Tob±". Mi³osz i ¯u³awy, s. 77
Jerzy Domino - Gin±cy ¶wiat wiatraków, s. 84

50 lat Muzeum Stutthof w Sztutowie

Anna Weronika Brzeziñska - Naukowcy w Muzeum i o Muzeum, s. 90
Bartosz Stañda - Osadnicy, s. 92
Katarzyna Rybarczyk Agnieszka Skowron - Dark tourism w Muzeum Stutthof?, s. 94
£ukasz Pos³uszny - Czas rze¼bi dalej, s. 96
Bartosz Wi¶niewski - Stara cegielnia w Sztutowie - od ¶wietno¶ci do upadku, s. 98

Na tropach historii

Janusz Namenanik - Ko¶ció³ Zes³ania Ducha ¦wiêtego w Dzierzgoniu, s. 101
Tomasz Agejczyk - Pocz±tki zboru Baptystów w Malborku, s.108
Janusz Ryszkowski - "Sprawa sztumska" na pierwszych stronach gazet w koñcu XIX wieku, s. 114
£ukasz Sobczak - "Polska kradnie ci konia i krowê". O propagandzie plebiscytowej, s. 121
Andrzej Wi³un - O poczcie i znaczkach podczas plebiscytu w 1920 r., s. 131
Bo¿ena W³odarczyk Monika Tomkiewicz - Twierdza Malbork. Losy mieszkañców w 1945 roku, s.138

Prowincje dalekie i bliskie

Maciej Andrzej Grochowski - Augustowskie noce, s.151

Muzyka

Wac³aw Bielecki - Wiosenne koncertowanie na Powi¶lu, s. 161

Plastyka

Jaros³aw Denisiuk - Beata Bia³ecka wobec sacrum, s. 163

Recenzje

Wac³aw Bielecki - Nekropolie Pomorza, s. 166
Andrzej Lubiñski - Dawny Sztum gruntownie przebadany, s. 168
Marian Szarmach - Greckie zagadki, s.171
Janusz Ryszkowski - Notes krytyczny Rusina, s. 172
Janusz Ryszkowski - Wspominki autochtona, s. 173
Leszek Sarnowski - Oswajanie ¯u³aw, s. 174
Agnieszka Jarzêbska - Jubileuszowa Borussia, s. 176
Janusz Ryszkowski - Uwa¿no¶æ. Wieczór autorski Krzysztofa Kuczkowskiego, s. 179

Z przymru¿eniem oka

Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 182

Noty o autorach, s. 187
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(8) 2/2012


Nasi przyjaciele