Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław


Pobierz za darmo! Najnowsze wydanie Prowincji już dostępne w naszej wirtualnej
bibliotece - kliknij.
Bądź na bieżąco Chcesz wiedzieć co się dzieje?
Polub nasz profil na Facebooku.
Czytaj Prowincję
Prowincja nr (9) 3/2012

Lato nieub³aganie dobiega koñca. Nie rozpieszcza³o nas specjalnie. Zdjêcia tr±by powietrznej siej±cej spustoszenie na Powi¶lu i ¯u³awach obieg³y ca³± Polskê. Miejmy nadziejê, ¿e jesieñ nie przyniesie kolejnych kataklizmów, a raczej eksplozjê kolorów, szelest spadaj±cych li¶ci, wytchnienie czy odrobinê refleksji nad mijaj±cym czasem. ¯e bêdzie to czas na lekturê, w wygodnym fotelu, przy gor±cej herbacie lub pokrzepiaj±cej wi¶niówce - naturalnym lata wspomnieniu. I ¿e w¶ród niespiesznej lektury znajdzie siê równie¿ miejsce na kolejny numer naszego kwartalnika...


Spis treści:


Proza

Andrzej Kasperek - Spopiela³e w³osy Sulamitki, s. 6
Gra¿yna Kamyszek - Dziêkujê Ci, Hildo, s. 13

Poezja

Ma³gorzata Anna Jêdrzejewska - s. 16
Anna Pepliñska - s. 19
Tomasz Wandzel - s. 21
Stanis³aw Modrzewski - s. 23

Esej

Andrzej Kasperek - Wielorzecze Modrzewskiego, s. 25

Wêdrówki po prowincji

Aleksandra Paprot - Tam, gdzie straszy diabe³ Farmazon, s. 31
Kordian Kuczma - Ulice Malborka, s. 37
Wies³aw Olszewski - ¯u³awski w±tek "berlinki", 43
Wirginia Wêgliñska - Resocjalizacja w miejscu pamiêci, s.49
Piotr Piesik - Koniecwa³d w sieci, 56

Na tropach historii

Przemys³aw Hubert Dorszewski - Pomnik dla poæwiartowanego burmistrza, s.60
Cezary Tryk - Krzy¿acka szko³a soko³ów, s.65
Janusz Namenanik - Klasztor Reformatorów w Dzierzgoniu, s.72
Janusz Ryszkowski - Tarcza ze skóry s³onia, albo nosoro¿ca, s.79
Jan Ch³osta - Szko³ê widzia³ u¿yteczn±, s.86
Marta Chmieliñska - Hieronim ¯bikowski - "bandyta" z Krzy¿em Walecznych, s. 95
Leszek Sarnowski - "Sztumska Solidarno¶æ", czyli pionierzy lokalnych mediów, s.100
Karol Nawrocki - "Krwawa sobota" w Kwidzynie, s. 119

Prowincje dalekie i bliskie

Pawe³ G³ogowski - W alzackim Malborku, s. 125
Maria Wi¶niewska - Comenius, czyli z nauczycielsk± wizyt± w Hiszpanii i Irlandii, s. 129
Maciej Andrzej Grochowski - Kajakiem po Drwêcy, s. 133

Muzyka - Plastyka - Teatr

Wac³aw Bielecki - Fuga na temat "Roty", s. 138
Jerzy Burski - Zachwyt dla ¶wiata, s. 141
Andrzej Kasperek - Obrazy i muzyka na wodzie, s. 143
Dorota Maluchnik - Aktor wsi±ka w ulicê, s. 145

Recenzje

Adam Langowski - Czekaj±c na Polskê, s. 149
Wac³aw Bielecki - Sposób na depresj±, s. 151
Leszek Sarnowski - ¯u³awy Elblaskie pod okiem badaczy, s. 152

Czytaj±c kwartalniki

Marta Aleksandrowicz-Wojtyna Mi³osz Wojtyna - Topika sopocka - dwadzie¶cia lat "Toposu" w pigu³ce, s. 154

Z przymru¿eniem oka

Maciej Kraiñski - Jak to z lubczykiem jest, s. 157
Marek Stokowski - Prowincjonalia, s. 159

Noty o autorach, s. 162
Pobierz książkę (plik PDF):
Kliknij na ponizszy link aby otworzyć plik PDF lub kilknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz element docelowy jako..", aby zapisać na dysku.
Prowincja Nr(9) 3/2012


Nasi przyjaciele